2020 m. kovas mėn. 15 d., Sekmadienis

P. Urbšys: Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimas kalba apie deramo statuso suteikimą šiai tarnybai

Screenshot_005.jpgKovo 12 d. Seimo posėdyje buvo svarstomas Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pakeitimo klausimas.

Pagal Vidaus reikalų ministerijos inicijuotus projektus, ministerijai šiuo metu pavaldus VAD po pertvarkos taptų savarankiška įstaiga, Vadovybės apsaugos tarnyba, kiltų vadovybės apsaugininkų atlyginimų koeficientai.

Povilas Urbšys teigė, kad ši tar­ny­ba yra šiuo­lai­kiš­ka. “Mums ne gė­da prieš ki­tas vals­ty­bes, kad mes tu­ri­me to­kią tar­ny­bą. Ir su­tei­ki­me jai de­ra­mą sta­tu­są, tą ne­pri­klau­so­mą sta­tu­są, kad ji ne­bū­tų vien tik kaip prem­je­ro ki­še­ni­nė, kad ji ga­lė­tų vyk­dy­ti vi­sas tas spe­ci­fi­nes funk­ci­jas”. Visą pasisakymą žiūrėktite čia.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 3, su­si­lai­kė 22. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.