2020 m. kovas mėn. 13 d., Penktadienis

P. Urbšys: Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pakeitimu siekiama numarinti pilietinę iniciatyvą už kurią pasirašė 70 tūkst. piliečių

pasas

Kovo 10 d. Seimo posėdyje buvo svarstomas As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas. Viena iš pagrindinių siūlomų naujovių – supaprastinta asmens tapatybės dokumentų atsiėmimo tvarka. 

Pasisakydamas įstatymo pateikimo metu P. Urbšys teigė, kad nepritaria šiam įstatymo pakeitimui, nes Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, užuot to­bu­li­nu­si esa­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir esa­ma­me įsta­ty­mo pro­jek­te bū­tų re­gist­ra­vu­si siū­ly­mus, re­gist­ra­vo vi­siš­kai nau­ją pro­jek­tą nau­ju nu­me­riu. To­kiu bū­du nu­ma­rin­ama pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­va, kad ne­bū­tų ga­li­ma grįž­ti prie siū­ly­mo vardus ir pavardes, jeigu jose yra nelietuviškos raidės „w“, „q“, „x“, leisti rašyti tik papildomame paso puslapyje, už ku­rį pa­si­ra­šė 70 tūkst. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių.

Visą pasisakymą žiūrėkite čia

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 77 Seimo nariai, prieš – 2, susilaikė 1 parlamentaras.

Nuotr. delfi.lt