2019 m. Spalis mėn. 11 d., Penktadienis

Spalio 10 d. plenariniame posėdyje svarstytas Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

co2foto.jpg

Ketvirtadienį Seimo plenariniame posėdyje svarstytas naujasis Žemės gelmių įstatymas ir balsuota dėl šio kelerius metus rengto bei svarstyto teisės akto priėmimo. Balsavime dėl galutinio įstatymo priėmimo padaryta pertrauka iki kitos savaitės, kad Seimo nariai ir komitetai tarpusavyje suderintų kai kuriuos techninio pobūdžio pakeitimus.

Pagrindiniai argumentai prieš yra: Lietuvoje sukurta pakankama teisinė sistema apsauganti aplinką nuo neigiamo poveikio tiriant ir naudojant išsklaidytuosius angliavandenilius hidraulinio ardymo būdu. Todėl manytina, jog rengiant naują įstatymo redakciją tikslinga palikti prieš tai galiojusį leidimą tirti ir naudoti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius, išimtį taikant saugomoms teritorijoms, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonoms ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, teritorijoms.

Seimo posėdyje išreikštas pasiūlymas pakeisti projekto 14 straipsnio 4 punktą ir išdėstyti taip:

Draudžiama vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimą ir (ar) naudojimą taikant hidraulinį uolienų ardymą saugomose teritorijose, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, teritorijose.

Seimo narys pasisakė prieš S. Gentvilo pasiūlymą iš­lai­ky­ti da­bar ga­lio­jan­čią įsta­ty­mo nuo­sta­tą, kad iš­sklai­dy­tų­jų an­glia­van­de­ni­lio iš­tek­lių ty­ri­mai ir nau­do­ji­mas tai­kant ar­dy­mą ga­lė­tų bū­ti vyk­do­mi Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, iš­sky­rus sau­go­mas te­ri­to­ri­jas ir po­že­mi­nio van­dens van­den­vie­čių ap­sau­gos te­ri­to­ri­jas.

 „Gal vis dėl­to mums Sei­me rei­kė­tų ap­si­spręs­ti, koks yra di­džiau­sias Lie­tu­vos gam­tos tur­tas. Tai yra miš­kai ir van­duo. Mes no­ri­me ig­no­ruo­ti tą fak­tą, kad Eu­ro­pos že­my­ne bu­vo nu­sta­ty­ta, kad yra dvi vie­tos Eu­ro­po­je, kur, iš­ti­kus gam­ti­niam ka­tak­liz­mui, ga­li lik­ti gė­lo van­dens, – tai Lie­tu­va ir Da­ni­ja. Man keis­ta, tie žmo­nės, ku­rie vėl pro­pa­guo­ja tas eks­pe­ri­men­ti­nes tech­no­lo­gi­jas, tai, kas su­ke­lia ri­zi­ką mū­sų gel­mė­se esan­čiam van­de­niui, aiš­kiai at­sto­vau­ja to ver­slo in­te­re­sams,”- kalbėjo P. Urbšys

Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 26, prieš – 46, su­si­lai­kė 22 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.