2019 m. Sausio mėn. 13 d., Sekmadienis

Seimas priėmė Tręšiamųjų produktų įstatymą

Susijęs vaizdas

Sausio 11 d. Seimas priėmė Tręšiamųjų produktų įstatymą, kuris gautas sujungus du projektus: vieną iš jų  parengė Ūkio ministerija, kitą – konservatoriai Kazys Starkevičius ir Edmundas Pupinis. Už balsavo 92 Seimo nariai, o susilaikė trys parlamentarai. 

Įstatyme numatyta, kad į Lietuvos rinką galės patekti tik tam tikrus kokybės reikalavimus atitinkančios ne Europos Sąjungoje (ES) teritorijoje pagamintos trąšos, kurios bus įtrauktos į Identifikavimo sąrašą. Pastarąjį tvirtins žemės ūkio ministras.  

"Aš no­rė­čiau pa­ci­tuo­ti šios die­nos iš­pla­tin­tą nau­jie­ną in­ter­ne­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je, kad, rem­da­ma­si LRT tu­ri­mais duo­me­ni­mis, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo ko­misi­ja pri­ėmė nu­ta­ri­mą at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vals­tie­čių ly­de­riui R. Kar­bauskiui pri­klau­san­čio Ag­ro­kon­cer­no trą­šų im­por­to iš Ru­si­jos ga­myk­los. Es­mė yra ta, kad Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­tas šį spren­di­mą nu­spren­dė pa­nai­kin­ti. Tai ma­no klau­si­mas Sei­mo na­rei A. Ši­rins­kie­nei: ar čia nė­ra pa­grin­das įtrauk­ti pa­pil­do­mu klau­si­mu į jū­sų va­do­vau­ja­mą ko­mi­si­ją?" - po balsavimo teigė P. Urbšys. 

 

Povilo Urbšio pasisakymą prieš žiūrėkite čia