Naujienos

2019 m. Gruodis mėn. 08 d., Sekmadienis

P. Urbšio siūlymas dėl pareiginės algos bazinio dydžio didinimo naujos kadencijos Seimui

Screenshot_2.jpg

Gruodžio 5 d. Seimo posėdyje svarstytas Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio, tai­ko­mo 2020 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3809.

P. Urb­šys pri­sta­tė pa­siū­ly­mą, kad pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nis dy­dis bū­tų pa­di­din­ta nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mui.

P. Urbšio pasiųlymo pristatymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 96, prieš – 2, su­si­lai­kė 15 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3809) pri­im­tas.

Kalbėdamas po balsavimo P. Urbšys teigė, kad ”Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra ne kar­tą pa­sa­kęs, jei­gu ke­lia­mi at­ly­gi­ni­mai kar­tu, čia vis­kas ge­rai, ta­da mes ėmė­me ir pa­lin­do­me po vi­sais ki­tais. Man at­ro­do, tai nė­ra są­ži­nin­ga. Aš no­rė­čiau pri­min­ti ger­bia­mam G. Land­sber­giui: čia prieš dve­jus me­tus, kai ki­lo dis­ku­si­ja, jūs vis dėl­to kaip frak­ci­jos va­do­vas pa­sa­kė­te, kad rei­kė­tų pa­reng­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tų at­skir­ti po­li­ti­kai ir tei­sė­jai nuo vi­sų ki­tų. Gal pa­ban­dom?”

2019 m. Gruodis mėn. 06 d., Penktadienis

Svarstytas Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Screenshot_1.jpg

Gruodžio 5 d. Seimo posėdyje svarstytas Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 89 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

Pagal artijos kandidatų sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 4 procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Jungtinis kandidatų sąrašas, sudarytas pagal šio įstatymo 43 straipsnį, arba jungtiniam kandidatų sąrašui prilygintas sąrašas gali gauti Seimo narių mandatų (dalyvauja skirstant mandatus) tik tada, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 6 procentai rinkimuose dalyvavusių rinkėjų. Jeigu už sąrašus, dalyvaujančius skirstant mandatus, yra balsavę mažiau kaip 60 procentų visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų, teisę dalyvauti skirstant mandatus įgyja tas lig šiol skirstant mandatus nedalyvavęs sąrašas (sąrašai, jeigu už juos balsavo vienodas rinkėjų skaičius), už kurį balsavo daugiausia rinkėjų. Tokiu pat būdu kandidatų sąrašų, turinčių teisę dalyvauti skirstant mandatus, skaičius didinamas ir toliau iki tokio jų skaičiaus, kada už kandidatų sąrašus, dalyvaujančius skirstant mandatus, yra balsavę ne mažiau kaip 60 procentų visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų

Povilas Urbšys kalbėdamas už diskusijoje teigė, kad žmo­nės yra nu­si­vy­lę po­li­ti­ka, kad jie pa­ti­ria stag­na­ci­ją po­li­ti­kos ir nors jie ren­ka ir ren­ka, bet iš es­mės nie­kas ne­si­kei­čia. Šiuo at­ve­ju šis įsta­ty­mas fak­tiš­kai bus kenks­min­giau­sias vals­tie­čiams. Jie lai­mė­jo, nes bu­vo­ tie, ku­rie per­žen­gė­te 5 % ir bu­vo­ al­ter­na­ty­va tra­di­ci­nėms par­ti­joms. Da­bar taps smul­kes­nės tos po­li­ti­nės jė­gos ir nu­ken­tė­si­te jie.

Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo tik 63 Sei­mo na­riai, tad bal­sa­vi­mą teks pa­kar­to­ti.

Vėliau Juozas Bernatonis tei­kė įsta­ty­mo pro­jek­tą, kurio pa­kei­ti­mo pro­jek­tus pa­reng­ti pa­ska­ti­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se su­kaup­ta tei­gia­ma pa­tir­tis ir at­si­sklei­dę trū­ku­mai su­da­rant apy­gar­dų ir apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jas. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu bu­vo su­teik­ta tei­sė siū­ly­ti kan­di­da­tus par­la­men­ti­nėms par­ti­joms ir par­ti­joms, gau­nan­čioms vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus. To­kios pat ko­mi­si­jos šiais me­tais or­ga­ni­za­vo ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, ir Pre­zi­den­to rin­ki­mus, jie vy­ko ga­na sklan­džiai. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas ne­bu­vo šiuo as­pek­tu pa­tai­sy­tas, to­dėl, įver­ti­nant tą po­zi­ty­vią prak­ti­ką, siū­lo­ma pa­tai­sy­ti ir Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą.

Povilas Urbšys pritardamas J. Bernatono pristatytui įstatymo projektui teigė, kad jo po­li­ti­nis kre­do bu­vo su­stip­rin­ti žmo­nių at­sto­va­vi­mą, kad jie tu­rė­tų ga­li­my­bę vis dėl­to kuo ge­riau re­a­li­zuo­ti kon­sti­tu­ci­nę tei­sę kur­ti šią vals­ty­bę. 

Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

Už J. Bernatonio pristatyą įstatymo projektą bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 18, su­si­lai­kė 5. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta. 

2019 m. Gruodis mėn. 06 d., Penktadienis

Seimas nesutinka steigti šeimos atašė Lietuvos ambasadose

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Seimas nesutinka steigti šeimos atašė Lietuvos ambasadose“"Seimas nepritarė siūlymui steigti šeimos atašė etatus Lietuvos ambasadose šalyse, kuriose gyvena gausios mūsų piliečių bendruomenės. Parlamentarai taip pat nesutinka, kad Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba būtų išskaidyta į dvi atskiras institucijas. Tokie siūlymai buvo suformuluoti rezoliucijos projekte „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugos ir jų teisių užtikrinimo“, kurį ketvirtadienį Seimui pateikė parlamentaras Mindaugas Puidokas. Už projektą balsavo tik 14 Seimo narių, 3 buvo prieš, susilaikė 37 parlamentarai.

Rezoliucijos projekte Seimas, siekdamas užtikrinti geriausią pagalbą į krizinę situaciją patekusiems Lietuvos piliečiams ir jų vaikams, ketino paraginti Respublikos prezidentą, Vyriausybę ir Užsienio reikalų ministeriją daugiau dėmesio skirti Lietuvos Respublikos piliečių šeimoms, auginančioms vaikus užsienio valstybėse, didinti konsulinės pagalbos šioms šeimoms efektyvumą ir kokybę. Rezoliucijos projekte šalies valdžia raginama teikti ratifikuoti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą trečiąjį papildomą Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos protokolą dėl skundų procedūros, kuris suteiktų teisę vaikui ar kitiems asmenims kreiptis į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetą dėl pažeistų vaiko teisių. Šį protokolą 2015 m. rugsėjo 30 d. pasirašė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Seimui buvo siūloma priimti rezoliuciją, atsižvelgiant į tai, kad 2019 metais minimos 60-osios Vaiko teisių deklaracijos (1959 m. lapkričio 20 d.), 30-osios Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (1989 m. lapkričio 20 d.) metinės. Tarp rezoliucijos projekto autorių yra Seimo nariai Mindaugas Puidokas, Algirdas Butkevičius, Vytautas Kamblevičius, Rimas Andrikis, Valentinas Bukauskas, Stasys Tumėnas, Arūnas Gumuliauskas, Povilas Urbšys, Vanda Kravčionok, Rimantas Sinkevičius, Antanas Vinkus, Andrius Mazuronis ir kiti. 

P.Peleckio nuotr.
Skaitykite: https://www.diena.lt/

2019 m. Gruodis mėn. 06 d., Penktadienis

R. Karbauskiui 50-mečio proga Seimo nariai negailėjo vaizdingų linkėjimų: siūlė išgerti ir „būti paprastesniam“

Seimo nariai negailėjo vaizdingų sveikinimų 50-metį švenčiančiam Ramūnui Karbauskiui.

Politinės brandos, žaidimų tik prie šaškių lentos, įsiklausymo į opoziciją, stiprybės suvaldyti koaliciją, nuveiktų darbų apsvarstymo ir net vyno taurės ar alaus bokalo pakėlimo jubiliejaus proga – tokius linkėjimus Seimo nariai siuntė parlamento rūmuose nepasirodžiusiam 50-metį šiandien švenčiantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiui Ramūnui Karbauskiui, kuris ketvirtadienį švenčia 50 metų jubiliejų.

Portalas lrytas.lt pasidomėjo, ko skirtingų frakcijų nariai palinkėtų sveikinimų lavinos Seime nenorėjusiam sulaukti, todėl darbe nepasirodžiusiam R.Karbauskiui.

Mišrios parlamentarų grupės narys Povilas Urbšys R.Karbauskiui linkėjo sugrįžti į realybę.

„Labai trumpai – sugrįžti į realybę ir nebegyventi savo įsivaizdavime. Matyti, kad žmogus yra tarsi apkvaitęs nuo valdžios, nors pats daug kalba apie tai, kad reikia kovoti su priklausomybe nuo alkoholio, kavos...

Žmogus dabar yra nuolatinėse daugiadienėse. Jis nebegeba suvokti realybės. Todėl jam palinkėčiau vis dėlto vienaip ar kitaip pabandyti sugrįžti į realybę ir išdrįsti pasižiūrėti į realybės veidrodį, ir pamatyti tikrą vaizdą, o ne įsivaizduojamą“, – kalbėjo jis.

Nuotr. lrytas.lt montažas

Skaitykite:https://www.lrytas.lt

2019 m. Gruodis mėn. 05 d., Ketvirtadienis

Seime lankėsi Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos nariai

IMG_20191205_103013.jpg

Gruodžio 5 d. Seime lankėsi Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos nariai. Atvykusieji Spaudos konferencijų salėje susitiko su Seimo nariu Povilu Urbšiu, kuris pasidalino mintimis apie Seimo darbo ypatumus, pasidžiaugė atvykusių pasiryžimu apsilankyti Seimo rūmuose, padovanojo visiems po suvenyrą. Po to atvykusieji susipažino su Seimo darbu, dalyvavo Seimo rytiniame posėdyje, apžiūrėjo Seimo rūmus. Smagu, kad 5 neįgalieji, sėdintys vežimėliuose, 2 keliaujantys vaikštynės pagalba kartu su visais ekskursijos dalyviais įveikė dvejų Seimo rūmų liftus, klaidžius koridorius, ilgus laiptus ir linksmai nusiteikę pažadėjo dar kartą atvykti visai dienai ir apžiūrėti visas sunkiausiai pasiekiamas Seimo patalpas.

2019 m. Gruodis mėn. 05 d., Ketvirtadienis

„Pasakoje“ šventinis aukcionas

Gruodžio 5 d. Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ jau trečius metus iš eilės surengė šventinį aukcioną, kurio metu surinkti pinigai (1300 Eur) bus skirti darželio atnaujinimo reikmėms. Šioje ikimokyklinėje įstaigoje lankosi įvairių sutrikimų turintys vaikai. Yra specialiosios grupės skirtos mažiesiems, turintiems kalbos ir komunikacijos, raidos sulėtėjimo, motorikos, emocijų ir elgesio bei kitų sutrikimų. Darželyje teikiama kvalifikuota ir intensyvi specialistų pagalba. Praėjusiais metais įstaigai pradėjusi vadovauti direktorė Alma Simonavičienė išreiškė savo rūpestį lopšelio-darželio pasenusių baldų būkle ir patikino, jog deda visas pastangas, kad ši problema būtų išspręsta.

Povilo Urbšio padėjėja pasveikino gražią iniciatyvą ir aukciono dalyvius, kurių pagalba darželis gražėja. Seimo nario pageidavimu, visos jo vardu aukcione įsigytos dovanos bus perduotos Panevėžio A. Bandzos socialinių paslaugų namų seneliams.

2019 m. Gruodis mėn. 05 d., Ketvirtadienis

III-oji konferencija „Iškilios Panevėžio krašto moterys“

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „„Iškilios Panevėžio krašto moterys““"

Gruodžio 5 d. įvyko jau III-oji konferencija „Iškilios Panevėžio krašto moterys“. Konferenciją organizuoja Panevėžio švietimo centras ir Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Renginio tikslas pristatyti svarbias Panevėžio kraštui moteris, jų darbus.

Konferencijoje pristatyti septyni pranešimai apie nusipelniusias moteris: gydytoją ir visuomenės veikėją Juliją Janulaitytę-Biliūnienę ir jos vaidmenį vyro rašytojo Jono Biliūno gyvenime, bajoraitę, vargšų globėją Mariją Rusteikaitę, Didžiulių šeimos moteris ir jų veiklą Panevėžyje, mokytoją, literatę, žurnalistę Jadvygą Drungaitę, prof. Vandą Zaborskaitę, aktorę Reginą Zdanavičiūtę bei lengvaatletę Sigutę Kriaučiūnienę-Markevičienę.

Pranešimus skaitė istorikas, publicistas Juozas Brazauskas, prof., habil. dr. Ona Voverienė, Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodybos-muziejaus prižiūrėtoja-ekskursijų vadovė Jūratė Pačinskienė, Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos bibliotekininkė Albina Saladūnaitė, Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojai Donatas Juzėnas ir Janina Sinickienė.

Seimo nario Povilo Urbšio padėjėja pasidžiaugė, kad suteikiama galimybė pažinti savo kraštui nusipelniusias moteris, pasisemti įkvėpimo iš jų gyvenimo.

2019 m. Gruodis mėn. 05 d., Ketvirtadienis

Opozicija boikotavo iniciatyvą kartelę į Seimą leisti žemyn: nepritaria ir keli valdantieji

Seimo posėdis

Ketvirtadienį Seimas turėjo priimti galutinį sprendimą dėl lengvesnių sąlygų, partijoms ir koalicijoms dirbti Seime, tačiau balsuojant dėl šio klausimo registravosi per mažai parlamentarų. Sprendimo priėmimas atidėtas.

Dabar partijos į mandatus parlamente pretenduoja, kai daugiamandatėje apygardoje sulaukia 5 proc. rinkėjų palaikymo, koalicijos – 7 proc.
Parlamentarai svarstymo procedūros metu tokioms pataisoms pritarė, tačiau Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pasiekė valdančiųjų „valstiečių“ Naglio Puteikio ir frakcijos pirmininko Ramūno Karbauskio iniciatyva. Politikai paragino leisti karteles dar žemiau – partijoms iki 3 proc., o koalicijoms – iki 5 proc.

Tokį siūlymą Seimas anksčiau atmetė. Jam nepritarė ir minėtasis komitetas, bet dabar jo narių dauguma persigalvojo ir „valstiečių“ siūlymui uždegė žalią šviesą.

Seimas siūlymui nustatyti 3 ir 5 proc. karteles taip pat reiškė palaikymą, tačiau galutinio sprendimo nepriėmė, nes šįkart balsavime registravosi tik 64 Seimo nariai. Kad įstatymas būtų priimtas, reikia, kad registruotųsi ne mažiau kaip 71 parlamentaras.

„Mes visi turime pripažinti, kad šitas įstatymo pakeitimas yra inicijuotas iš politinio išskaičiavimo. Demokratija čia galbūt naudojama kaip figos lapelis“, – teigė Mišrios Seimo narių grupės narys Povilas Urbšys, bet pridūrė, kad dalies gyventojų, dalyvavusių rinkimuose, balsai Seime neatsispindi.

„Neišgaruoja šitie balsai. Šitie balsai po to išskaičiuojami, kai reikia dalintis mandatus. Man atrodo, kad kartelės sumažinimas labiau įprasmina ir įtikina dėl dalyvavimo balsuoti“, – aiškino P.Urbšys.

Jo įsitikinimu, mažesnė kartelė padės Seimui atsinaujinti: „Jeigu kalbame apie politinių partijų atsinaujinimą, reikalingas tas skersvėjis. Be abejo, galbūt tas skersvėjis ir mane išpūs iš Seimo.“

Nuotr. L. Balandžio

Skaitykite: https://www.15min.lt
2019 m. Gruodis mėn. 04 d., Trečiadienis

Interpeliacijos Narkevičiui nebus: Seime brandinamas planas, kaip padėti Nausėdai

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Interpeliacijos Narkevičiui nebus: Seime brandinamas planas, kaip padėti“"Praėjusią savaitę Lietuvos Laisvės partijos pirmininkė Seimo narė Aušrinė Armonaitė paskelbė, kad inicijuoja interpeliacijos procesą į daugelį skandalingų istorijų įsivėlusiam susisiekimo ministrui Jaroslavui Narkevičiui.
Kad ir kaip gerai ši mintis skambėtų, tačiau palaikymo buvo sulaukta nedaug, parašus kol kas padėjo tik 10 parlamentarų, opozicija šios minties nepalaiko. Povilo Ubršio teigimu, opozicija nenori užlipti ant kojos prezidentui Gitanui Nausėdai.Praėjusią savaitę opozicinė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS–LKD) partijos prezidiumo posėdyje nusprendė, kad taip pat nepalaikys interpeliacijos proceso.
Mišrios Seimo narių grupės narys Povilas Urbšys, kad opozicijos gretose pasisekimo ši mintis galėjo nesulaukti dėl dviejų priežasčių. Pirmoji, kad kitos frakcijos Seime galėjo suprasti, kad taip bandoma tik „pasididinti dividendus“. O kita priežastis – bandymas neužlipti ant kojos prezidentui.„Žiūrint į galutinį rezultatą, tai be abejo, neužteks (balsų, aut. p.) skaičiaus. Daugeliu atvejų, kai opozicija inicijuoja interpeliaciją, ji žino, kad jos baigtis yra ne jų naudai. Bet tai yra priemonė atkreipti dėmesį į valdančiųjų trūkumus, paeskaluoti tam tikrą politinę temą. Dabar yra taip, kad ar tai buvo apgalvota, ar ne, bet žiūrint į perspektyvą, tai kaip atrodytų, jei būtų interpeliacija, o lygiagrečiai prezidentas dar išreiškia nepasitikėjimą“, - kalbėjo P. Urbšys. Pridurdamas, kad nepavykusi interpeliacija Seime apribotų galimybę „prezidento galimybes politiniam manevrams“.
Skaitykite: https://www.delfi.lt/

J.Elinsko nuotr.

2019 m. Gruodis mėn. 04 d., Trečiadienis

Seime – juokeliai apie Lietuvos futbolą, bet šaipytis iš sirgalių politikai nedrįso

Protesto akciją „Liks banai – neliks mūsų“ šalies futbolo stadionuose ir krepšinio arenose vykdę sirgaliai pasiekė tarpinę pergalę. Seimas ratifikavo Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius, tačiau sudvejojo dėl ją įgyvendinančių teisės aktų.
Antradienį parlamentas be didesnių diskusijų pritarė veiksmingą smurto sporto renginių metu atgrasymą skatinančiai konvencijai, nors kai kuriais Seimo nariams ji sukėlė kreivų šypsenų.

„Konvenciją ne per geriausiai žinau, bet žinau, kad Lietuvoje futbolo beveik nėra. Paskutinis mačas buvo 11:1 Portugalijos naudai (praėjusį rudenį Lietuvos rinktinė dusyk nusileido Europos čempionams 1:5 ir 0:6 – DELFI). Todėl susilaikysiu, nes Lietuvoje nėra ne tik futbolo, bet nėra ir dėl ko muštis“, – prieš balsavimą ironizavo liberalas Kęstutis Glaveckas.

Vis dėlto parlamentarai surimtėjo, kuomet prireikė apsispręsti dėl konvenciją lydinčių Administracinių nusižengimų kodekso pataisų.

 Konvencijoje akcentuojama, jog sankcijos turėtų būti taikomos ir asmenims, nusikaltusiems sporto renginiuose užsienyje. Todėl kodeksą buvo numatyta papildyti galimybe uždrausti nusižengusiems sirgaliams lankytis sporto renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse.

Tačiau abejonių Seimo posėdžių salėje kilo dėl to, jog pagal dabar galiojantį įstatymą tokią administracinio poveikio priemonę skiria ne teismas, o policija.

„Pritarčiau, kad tokiais atvejais turi spręsti teismas, nes kalbame apie tam tikrą laisvės apribojimą. Nereikėtų pareigūnams suteikti perteklinių galimybių piktnaudžiauti savo galiomis“, – svarstė buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos viršininkas Povilas Urbšys.

 

Povilo Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

 

Nuotr. Delfi montažas

Nuotr. https://www.delfi.lt

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 10 iš 321