Naujienos

2019 m. Gegužė mėn. 10 d., Penktadienis

Diabeto draugijos „Viltis“ Panevėžio skyriui 30 metų

vil.pngGegužės 10 d. Kavinėje „Stumbras“ Panevėžio diabeto draugija „Viltis“ šventė savo įkūrimo 30-metį. Pasaulyje cukriniu diabetu serga apie 100 mln. Žmonių,  Europoje – apie 26 mln. Lietuvoje registruota apie 54 000 sergančiųjų cukriniu diabetu., 350 cukriniu diabetu sergančių vaikų. Prognozuojama, kad 2030 m. sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius Pasaulyje gali išaugti iki 439 milijonų. Negydomas cukrinis diabetas labai pavojingas gyvybei.

„Yra trys dieviškos dorybės: tikėjimas, viltis ir meilė. Jos mus veda arčiau Dievo, arčiau gėrio. Bet dar yra pasakyta, kad viltis miršta paskutinė. Gyvenimas kartais susiklosto taip, kad supranti, jog ne viskas yra tavo galioje, bet išmoko vertinti tą, kuris yra arti tavęs. Jus suvienijo liga, jūs tapote artimesni vienas kitam. Tas artumas ir bendrystė ir yra svarbiausia. Norintis bendrauti žmogus, jaučiasi reikalingas, o jo gyvenimas yra prasmingas“, - kalbėjo Povilas Urbšys. Sveikindamas jis įteikė padėkas ir gėlių puokštes draugijos pirmininkės pavaduotojams Almai Veilentaitei ir Antanui Šiaudikiui bei narėms Ramutei Virbalienei ir Stasei Apvinienei.

2019 m. Gegužė mėn. 10 d., Penktadienis

Konferencija „Moterų pasirodymo Lietuvos politikos padangėje šimtmetis“

100.pngGegužės 10 d. viešojoje G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyko konferencija ‚Moterų pasirodymo Lietuvos politikos padangėje šimtmetis“, kurią surengė Lietuvos Moterų Lygos Panevėžio skyrius ir asociacija „Bitės namai“. Pranešimus apie žymias Lietuvos moteris skaitė prof. O. Voverienė, dr. I. Jakubauskas, V. Raubienė, A. Saladūnaitė, V. Vasiliauskaitė.

„Norėčiau nesutikti su tuo, kad Lietuvos moterys dalyvauja politikoje tik šimtą metų. Dar Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikais mes išsiskyrėme tuo, kad vakarų Europoje niekas neturėjo tokių teisių kaip Lietuvos moterys. Jos jau tada turėjo gana didelę įtaką. Kalbėdami apie tautos ir valstybė tapatybę, matome, kad mūsų moterys visuomet buvo šalia. Tapatybės stiprybė slypi ne vienodume, o išskirtinume. Lietuvos moterų lyga nenuėjo feminizmo keliu, sugebėjo atsispirti bendrai tendencijai ir iškelti moters išskirtinumą. Noriu už tai padėkoti profesorei Voverienei. Jūs labai kruopščiai puoselėjate suvokimą kas yra moteris, kas yra moteris Lietuvos istorijoje. Tai, kad Jūs visa tai darote su didele meile Lietuvai ir valstybei, tik įrodo, kad be moterų nebus Lietuvos ateities“, - kalbėjo Povilas Urbšys ir įteikė profesorei Onai Voverienei gėlių puokštę.

2019 m. Gegužė mėn. 10 d., Penktadienis

Seimo posėdyje buvo svarstomas Seimo rezoliucijos "Dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo referendumo" projekto pateikimas

dviguba.jpg

Balandžio 9 d. popietiniame Seimo posėdyje buvo svarstomas Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl gi­mi­mu įgy­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo re­fe­ren­du­mo“ pro­jek­to pa­tei­ki­mas (dokumento tekstas čia).

Pasisakydamas prieš projektą Povilas Urbšys teigė, Li­be­ra­lų pa­ren­gta­me re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te at­vi­rai pa­si­džiau­gia­ma, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos plėt­ra bu­vo vie­nas iš fak­to­rių, su­kū­ru­siu prie­lai­das di­de­lei mig­ra­ci­jai kon­ti­nen­to vi­du­je. Tai­gi, pa­si­ro­do, re­kor­di­nė Lie­tu­vos pi­lie­čių emig­ra­ci­ja į ki­tas Eu­ro­pos ša­lis yra ne de­mo­gra­finė rykš­tė, o gė­lių puokš­tė mums. Re­zo­liu­ci­jo­je be užuo­lan­kų pri­pa­žįs­ta­ma, kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė tu­ri iš­skir­ti­nę reikš­mę mū­sų glo­ba­li­za­vi­mui ir įvai­ria­pu­siam trans­for­ma­vi­mui­si. 

Pasisakymą pateikimo metu žiūrėkite čia.

Projekto svarstymo metu atsakydamas į S. Tumėno teiginį, kad ši­to­je re­zo­liu­ci­jo­je aiš­ki­na­ma ne apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, o apie pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mą ir, kad Vals­tie­čiai ir prieš rin­ki­mus vi­sa­da kal­bė­jo, kad jiems svar­būs vi­sa­me pa­sau­ly­je iš­si­bars­tę tau­tie­čiai, Povilas Urbšys akcentavo, kad me­las yra, kai sa­ko­ma, kad tai su­si­ję tik su iš­sau­go­ji­mu. „Tie­sa yra ta, kad iš­sau­go­ja­ma ir tuo at­ve­ju, jei­gu tu įgy­ji ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę. Bū­tų tei­sin­ga kal­bė­ti, kad tai yra re­fe­ren­du­mas iš­sau­go­ti tu­ri­mą, bet kar­tu įgy­ti ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę“, -Seimo posėdžio metu kalbėjo P. Urbšys.

Atsakymą į S. Tumėno teiginius žiūrėkite čia

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl gi­mi­mu įgy­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo re­fe­ren­du­mo“ pro­jek­to pa­tei­ki­me bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: prieš – 1, su­si­lai­kė 6. Re­zo­liu­ci­ja pri­im­ta be pa­tai­sų, tik­tai su re­dak­ci­ne.

Replikuodamas po balsavimo Povilas Urbšys apibendrino ši­tą bal­sa­vi­mą kaip jaut­ru­mą Lie­tu­vos pi­lie­čiams, ku­rie gy­ve­na ne Lie­tu­vo­je, ku­rie pri­vers­ti gy­ven­ti ne Lie­tu­vo­je. Bet nurodė tikintis, kad tą jaut­ru­mą Seimas ir­gi pa­de­monst­ruo­s, kai P. Urbšys pa­reng­si pro­jek­tą dėl to, kad įga­lin­tu­me tuos Lie­tu­vos pi­lie­čius kur­ti tą vals­ty­bę ir bū­ti at­sa­kin­giems už ją, bū­tent dėl rin­ki­mų į Sei­mą.

Repliką po balsavimo žiūrėkite čia.

2019 m. Gegužė mėn. 09 d., Ketvirtadienis

Padėkos vakaras Minties gimnazijoje

mi.pngGegužės 9 d. Minties gimnazijoje jau 11 kartą vyko Padėkos vakaras. Jo metu tradiciškai dėkojama nusipelniusiems moksleiviams, mokytojams, tėveliams. Išrenkama 10 metų „Mintiečių“ - besibaigiančias mokslo metais labiausiai nusipelniusių mokyklai žmonių.

Prieš 5 metus Povilas Urbšys įsteigė apdovanojimą už pilietiškumą ir gerą pavyzdį.

Šiemet nominantėmis tapo abiturientė Ugnė Jakusevičiūtė ir teatro mokytoja Birutė Beresnevičienė. „Gerumo padaugėja tik tada, kai mes nusprendžiame padovanoti save vienas kitam. Ir jo tampa dar daugiau, kai nusprendžiame už tai padėkoti. Tad leiskite man prisidėti prie jūsų kuriamo gėrio, prie jūsų kuriamos padėkos kultūros“, - kalbėjo Seimo narys.

2019 m. Gegužė mėn. 09 d., Ketvirtadienis

Kada valdžia išmoks gerbti savo piliečius?

Capture.jpg

VDU tyrimas atskleidė, kad dalis lietuvių palieka šalį dėl įvairių priežasčių. Tačiau viena pagrindinių yra ta, kad valdžia negerbia savo piliečių. Ar įmanoma valdžios atstovus kaip nors priversti labiau vertinti ir gerbti savo piliečius?

„Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ dalyvauja premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas, Seimo narys Povilas Urbšys ir TILS iniciatyvų vadovė Rugilė Trumpytė. Laidos vedėjas Aurimas Perednis.

A. Perednis: „Povilai Urbšį, sakykite, ką rodo tas atskirties dydis ir pasitikėjimo stoka?“

P. Urbšys: „Paskutiniai VDU tyrimai parodė, kad pagrindinės išvažiavimo iš Lietuvos priežastys yra keturios: korupcija, socialinė atskirtis, nepagarba žmogui, biurokratija. Visos jos susijusios su valdžia. Šie tyrimai rodo tam tikrą tendenciją. Jei prieš dešimt metų ekonominiai motyvai buvo pagrindiniai, dabar žmonės bėga nuo neteisingos valdžios, nuo nekompetentingos valdžios.“

A. Perednis: „Kuria prasme bėga nuo valdžios?“

P. Urbšys: „Tiesiogine. Korupcija juk valdžios išsigimimo požymis. Jeigu kalbame apie nepagarbą žmogui, tai valdžios santykis su žmogumi. Iš ES valstybių mes išsiskiriame tuo, kad Lietuvos žmogus mažiausiai nori save tapatinti su valstybe.“

Žiūrėkite: https://www.ziniuradijas.lt

2019 m. Gegužė mėn. 08 d., Trečiadienis

„Ašarėlei“ 25

kankles-51c5b5e60fe1b.jpgGegužės 8 d. Panevėžio Muzikinis teatras skendo kanklių muzikoje. Muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis „Ašarėlė“ šventė savo įkūrimo 25-erių metų jubiliejų. Koncerte skambino visų amžiaus grupių kanklininkių ansambliai, jiems talkino kolegos iš muzikos mokyklos.

Povilo Urbšio padėjėja pasveikino kolektyvą su jubiliejumi, linkėdama niekada neapleisti kanklių ir įteikė Seimo nario padėką už kanklių muzikos puoselėjimą ir sklaidą, subtilią grožio ir harmonijos pajautą, skleidžiant gerąją patirtį Lietuvoje ir užsienyje.

2019 m. Gegužė mėn. 08 d., Trečiadienis

Speciali laida. Diskusija dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo referendumo

Screenshot_1.jpg

Gegužės 12-ąją Lietuvoje kartu su prezidento rinkimais vyks ir referendumas dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 121. Referendumu siūloma keisti 55 Konstitucijos straipsnį, o apie tai diskusija su specialios LRT laidos dalyviais: iniciatoriai – Valius Ąžuolas, Vida Ačienė, Juozas Varžgalys ir Arvydas Vaitkus bei jų oponentai, Seimo nariai – Aušrinė Armonaitė, Povilas Urbšys, Simonas Gentvilas, Paulius Saudargas. Ved. Raigardas Musnickas.

„Aš manau, kad valstybė nesugriūtų jei sumažėtų Seimo narių skaičius, bet esu kategoriškai prieš, kai aukščiausia tautos valia - referendumu - yra manipuliuojama dėl siaurų politinių interesų. Šis referendumas gimė ne dėl rinkiminių programų, nes ten parašyta daugiau: tiesioginiai seniūnų rinkimai, teisėjų tarėjai, bet  jų neįrašė į referendumą. Balsavimui yra pateikiamas tik Seimo narių mažinimo klausimas.“, - laidoje kalbėjo P. Urbšys

Žiūrėkite: https://www.lrt.lt

2019 m. Gegužė mėn. 08 d., Trečiadienis

G. Landsbergio kirtis R. Karbauskiui ir S. Skverneliui: vieną išvadino 4-mečiu, kitą – palygino su R. Paksu

pu.jpgLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad premjerui Sauliui Skverneliui nepatekus į antrąjį prezidento rinkimų turą, valstiečiai pasitrauks į opoziciją. Taip pat R.Karbauskis savo rinkėjams siunčia žinutę – jei valstiečiai nelaimės, Lietuvą valdys Landsbergiai. Ką rezga R.Karbauskis? Apie tai „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“ žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė kalbėjosi su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku Gabrieliumi Landsbergiu bei Seimo nariu Povilu Urbšiu.


– Ar gali suveikti tokia taktika?

P.Urbšys: Jeigu tokiu būdu yra primityvinama politika, tai neišvengiamai primityvinamas pats valstiečių rinkėjas. Yra parodoma, kad tai tas rinkėjas, kuris vadovaujasi tik socialinėmis emocijomis. Tas, kurį būtinai reikia gąsdinti, kad jis susitelktų ir motyvuotų ateiti balsuoti.

– Bet mobilizuoja savo rinkėją.

P.Urbšys: Mobilizuoja, bet tokiu būdu jis pažemina mąstantį rinkėją. Jis kaip tik atvirkščiai gali pagalvoti: palaukite, aš nesu kaip socialinis gyvūnas, kurį taip reikia motyvuoti, aš esu mąstanti būtybė. Bet R.Karbauskis nejučiom daro meškos paslaugą pats sau ir S.Skverneliui. Jis neįvertina, kiek tokia retorika mobilizuos būtent oponentų elektoratą. 

Skaitykite: https://www.lrytas.lt/

J.Stacevičiaus nuotr.

2019 m. Gegužė mėn. 06 d., Pirmadienis

...

Spaudos_atgavimo_kalbos_ir_knygos_diena.jpg

2019 m. Gegužė mėn. 06 d., Pirmadienis

Seimas pritarė seniūnijų atsiradimui kiekvienoje savivaldybėje

seniun.jpg

Seimas balsavo dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 24, 31, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, kuris įtvirtino seniūnijų steigimą kiekvienoje savivaldybėje. Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš – 10, su­si­lai­kė 32 Sei­mo na­riai. Povilas Urbšys pasisakė už.

Pagal priimtą įstatymo projektą kiekvienoje savivaldybėje turi būti steigiamos seniūnijos. Iš gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (vienos ar kelių bendras ribas turinčių gyvenamųjų vietovių, vienos ar kelių bendras ribas turinčių gyvenamosios vietovės dalių) yra sudaromos seniūnaitijos. Sudarant seniūnaitijas, seniūnaitijos gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir poreikiais, skaičius paprastai turi būti ne didesnis kaip 500 gyventojų. Sudarant seniūnaitijas miestuose iš vienos ar kelių bendras ribas turinčių kompaktiškai užstatytų teritorijų, kuriose gyventojų tankis ne mažesnis kaip 100 gyventojų / ha, gyventojų, susietų kaimynystės ryšiais ir poreikiais, skaičius paprastai turi būti ne didesnis kaip 3 000 gyventojų.

Povilo Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 10 iš 297