Naujienos

2019 m. Rugpjūtis mėn. 02 d., Penktadienis

Panevėžio gyvūnų prieglaudai 10

Panevėžio GyvÅ«nų Globos Draugija nuotrauka.Rugpjūčio 2 d. Povilas Urbšys lankėsi Panevėžio gyvūnų globos draugijos įsteigtoje gyvūnų prieglaudoje, kuri šiemet švenčia įkūrimo 10-metį. Seimo narys įteikė draugijos vadovei Rūtai Liberienei padėką ir gėlių. Tuo pačiu Seimo narys atvežė reikalingų priemonių prieglaudos reikmėms.

Prieš 10 metų šunų dresuotoja, kinologė-ekspertė ir vienintelės Panevėžio gyvūnų globos draugijos įkūrėja ir vadovė Rūta Liberienė įkūrė laikinus erdvius namus išmestiems, nemylėtiems gyvūnams. „Perimame gyvūnus iš Panevėžio Specialiojo Autotransporto, kur pagal įstatymą, savininkų neatsiimti gyvūnai būtų migdomi; suteikiame jiems prieglobstį, apsaugodami nuo mirties ir suteikdami namus kol bus priglausti naujų šeimininkų. Siekiame, jog jūsų visų aukų dėka ši prieglauda taptų sanatorija, o ne kalėjimu keturkojams našlaičiams“,- sako Rūta Liberienė.

2019 m. Liepa mėn. 29 d., Pirmadienis

Už fiktyvių santuokų Seime – aistros ir pinigų kvapas

lrytas.jpg

Santuokos iš išskaičiavimo. Taip Seime vadinami valstiečių partijos moterų bandymai gelbėti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos partijos „Tvarka ir teisingumas“ suburtą frakciją. Pagal Migracijos departamento apibrėžimą, kuriuo vertinama, ar santuoka su užsieniečiu fiktyvi, ar ne, politinės „tvarkiečių“ santuokos su valstiečių atstovėmis atitinka fiktyvios santuokos kriterijus. Valstiečių partijos nuotakos negauna nieko, bet jaunikiai išlaiko valdžią ir nepraranda valstybės pinigų. Tiesa, „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos vyrai aiškina, kad šurmulio dėl valstiečių moterų pasiaukojimo nebūtų, jeigu čia nekvepėtų moterišku pavydu ir kerštu.

Kad valstiečių moterų ir bandymai gelbėti frakciją turi ir pinigų kvapo, įsitikinę parlamento senbuviai. „Akivaizdu, po visų šitų interesų, kuriuos galima pateikti kaip valstybės interesą, slypi buitiniai dalykai – frakcija pretenduoja į pinigus. Pinigai yra būtent frakcijos veiklai – automobilis, kanceliarinės išlaidos, tie patys etatai. Jeigu nebūtų frakcijos, „Tvarka ir teisingumas“ prarastų etatus, pinigus ir socialines garantijas“, – teigė Seimo narys Povilas Urbšys.

Frakcijos referentų atlyginimai per metus biudžetui kainuoja daugiau kaip 37 tūkst. eurų. Frakcijos seniūno ir jo pavaduotojo tarnybinių telefonų išlaidos per metus kainuoja daugiau kaip 9 tūkst. eurų. Išlaidos kavai ir dovanėlėms kainuoja daugiau kaip 3 tūkst. eurų. Už darbą frakcijos seniūnas ir jo pavaduotojas papildomai per metus kainuoja beveik 2 tūkst. eurų. Kiekvienam frakcijos nariui skiriama 115 kilometrų rida tarnybiniu automobiliu. Sudėjus viską, vidutiniškai 7 Seimo narių frakcijos išlaidoms valstybė skiria beveik 52 tūkst. eurų.

Skaitykite: https://www.lrytas.lt

2019 m. Liepa mėn. 28 d., Sekmadienis

Povilas Urbšys: Esu už, kad būtų panaikinta privilegija partijoms naudotis valstybės patalpomis neatlygintinai

veto.jpg

Seimui ketvirtadienį palaikius prezidento veto ir atėmus galimybę politinėms partijoms neatlygintinai naudotis valstybės ar savivaldybių patalpomis Povilas Urbšys dar svarstymo metu teigė, kad jei­gu mes no­ri­me kur­ti tą ge­ro­vės vals­ty­bę, tą ge­ro­vės vals­ty­bę rei­kia pra­dė­ti kur­ti nuo sa­vęs. O tas kū­ri­mas nuo sa­vęs – vis dėl­to at­si­sa­ky­mas de­mo­kra­tinei san­tvar­kai ne­bū­din­go po­žiū­rio į sa­vo val­džios pri­vi­le­gi­jas.

„Aš no­rė­čiau, kad tie, ku­rie sa­ko, kad ši­tas dek­re­tas prieš­ta­rau­ja de­mo­kra­tiniams prin­ci­pams ir sil­pni­na par­ti­jas, man pa­sa­ky­tų: ku­rio­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­je par­ti­jos ne­mo­ka­mai nau­do­ja­si žmo­nėms pri­klau­san­čiu tur­tu? Ir jei­gu jūs man pa­mi­nė­si­te tuos pa­vyz­džius iš de­mo­kra­tinių vals­ty­bių, aš tik­rai bal­suo­siu prieš šį dek­re­tą,“ – Seime kalbėjo P. Urbšys.

Povilas Urbšys pateikė atsakymą ir į Jurgio Razmos repliką, kad di­des­nis skaid­ru­mas neatsiras, kai da­bar iš sa­vi­val­dy­bių nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų iš­mes­tas ku­ris par­ti­jos sky­rius pri­sig­laus pas ko­kį nors oli­gar­chą jo dos­niai už vie­ną eu­rą iš­si­nuo­mo­ti pa­siū­ly­to­se pa­tal­po­se.  P. Urbšio nuomone, ky­la klau­si­mas, koks par­ti­jų imu­ni­te­tas yra? “Va­di­na­si, jū­sų mo­ra­li­nės ver­ty­bės yra to­kios: mes esa­me do­ri ir są­ži­nin­gi, kol mes gau­na­me iš vals­ty­bės. Iš vals­ty­bės ne­gau­na­me, vis­kas, mes jau tam­pa­me žmo­nė­mis, ku­rie spjau­na ir į įsta­ty­mus, ir į mo­ra­lę. Na, aš abe­jo­čiau, kad jūs to­kie esa­te,” – teigė P. Urbšys.

Išsamų atsakymą į J. Razmos repliką žiūrėkite čia.

2019 m. Liepa mėn. 28 d., Sekmadienis

Svarstytas Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl pro­fe­si­nių mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos“ pro­jek­tas

Screenshot_1.jpgLiepos 25 d. rytiniame Seimo posėdyje svarstytas Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl pro­fe­si­nių mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos“ pro­jek­tas. 

Pagal šią rezoliuciją Seimas ragina Vyriausybę koreguoti profesinių mokyklų reorganizacijos procesą, surengti naujas konsultacijas dėl profesinių mokyklų tinklo, įtraukiant į jį daugiau socialinių partnerių bei derinant tai su Bendrojo plano koncepcijos svarstymu LR Seime, atsižvelgti į šiuo metu VDU, KTU bei KU mokslininkų rengiamas šalies regionų žaliosios ekonomikos kompleksinio koncepcijos modelį, kuriame ypatingai akcentuojama žemės ūkio profesinių mokyklų vieta ir vaidmuo, stiprinti savivaldybių, verslo, bendruomenių galimybes dalyvauti profesinių mokyklų valdyme, siekiant ugdymo kokybės ir mokytojų darbo sąlygų gerinimo.

Po re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to svars­ty­mo Sei­mas spren­dė ar pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų. Povilas Urbšys išsakė savo motyvus prieš dėl re­zo­liu­ci­jos priėmimo be pa­tai­sų. 

Jis argumentavo, kad esantis prieš rezoliucijos priėmimą todėl­, kad per siau­rai žiū­ri­me. “Aukš­tų­jų mo­kyk­lų per­tvar­ka iš tik­rų­jų rei­ka­lau­ja mū­sų įver­ti­ni­mo. Ar nor­ma­lu, kad po to mis­ti­nio ir su­ab­so­liu­tin­to ko­ky­bės kar­te­lės kė­li­mo pra­ei­tų abi­tu­rien­tų mes ne­pri­skai­čia­vo­me 5 tūkst.? 5 tūkst. abi­tu­rien­tų ne­li­ko, ne­įsto­jo nei į aukš­tą­sias mo­kyk­las, nei į ko­le­gi­jas. Mes da­bar vėl gir­di­me sig­na­lų iš aukš­tų­jų mo­kyk­lų, kad ko­ky­bės kar­te­lės su­ab­so­liu­ti­ni­mas ap­ri­bo­ja ga­li­my­bę jau­niems žmo­nėms lik­ti Lie­tu­vo­je,” – kalbėjo P. Urbšys.

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 3, su­si­lai­kė 26 Sei­mo na­riai. Re­zo­liu­ci­ja pri­im­ta. 

2019 m. Liepa mėn. 26 d., Penktadienis

Baigėsi XXII tarptautinis keramikos simpoziumas

autobusas.jpgLiepos 26 d. vakare Panevėžio dailės galerijos kiemelyje šurmuliavo būrys miestiečių ir miesto svečių. Visi smagiai šnekučiavosi, vertino naujus simpoziumo metu sukurtus darbus, klausėsi gyvos muzikos. Visus subūrė XXII tarptautinis keramikos simpoziumas.

Keramikos simpoziumas Panevėžyje per 30 gyvavimo metų  jau yra subūręs 163 menininkus iš 35 skirtingų pasaulio kraštų. Panevėžio miesto dailės galerija formuoja per simpoziumus sukurtų darbų kolekciją. Šiemet ją papildys dar dviejų naujų šalių menininkų kūryba. Šįkart keramikos simpoziume darbus kūrė ne tik jau pažintų valstybių – Ukrainos, Turkijos, Pietų Korėjos, Lietuvos, bet ir tolimosios Brazilijos bei Indijos keramikai. Tokiu būdu dar labiau prasiplėtė kolekcijos geografinės ribos.

Darbams tradiciškai naudojamas šamotinis molis, kurio plastinės savybės leidžia menininkams realizuoti didelio mastelio kūrybines idėjas.

Renginyje dalyvavęs Povilas Urbšys įteikė gėlių kompoziciją idėjos autorei - "simpoziumo mamai" Jolantai Lebednykienei ir pirmus metus jį koordinuojančiai Aurelijai Seilienei, o galerijos vadovui Egidijui Žukauskui suvenyrą, linkėdamas Panevėžiui  tapti svajonių miestu.  

2019 m. Liepa mėn. 25 d., Ketvirtadienis

Paskyrė naujus teisėjus: abejonės dėl kavos su Širinskiene ir ryšių su „MG Baltic“

Agnė Širinskienė (nuotr. TV3)Seime svarstant kandidatūras į Lietuvos apeliacinį teismą, parlamentarai kėlė klausimų dviejų teisėjų ryšius su „MG Baltic“ ir Agne Širinskiene. Vieni politikai stebėjosi, kad teisėjų kompetencija vertinama pagal tai, su kuo jie geria kavą, kiti abejojo, ar rezonansinės bylos nestrigs dėl galimai neskaidrių ryšių. Seimas balsavo dėl Virginijos Liudvinavičienės, Vilijos Mikuckienės, Aleno Piesliako, Vytauto Zeliankos, Agnės Tikniūtės skyrimo Lietuvos apeliacijos teismo teisėjais. Jų kandidatūras parlamentui teikė prezidentas Gitanas Nausėda. Visoms kandidatūroms Seimas pritarė. Vakar kandidatai lankėsi opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijoje. Konservatoriai ypač domėjosi Vytauto Zeliankos ryšiais su „MG Baltic“ teisininku Romanu Raulynaičiu ir Agnės Tikniūtės ryšiu su valstiete Agne Širinskiene.

Kalbėdamas apie V. Zeliankos kandidatūrą Povilas Urbšys teigė, kad ši kandidatūra yra sukėlusi dviprasmiškų minčių.„Tačiau šitos kandidatūros teikime matau daugiau galimybių Seimui išsivaduoti nuo paranojinių fobijų“, – kalbėjo P. Urbšys.Seimo narys priminė, kad V. Zelianka buvo siūlomas skirti teisėju ir anksčiau, tačiau ji buvo atmesta. V. Zelianka į aukštesnes pareigas kandidatuoja jau trečią kartą – buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė jį norėjo paskirti dirbti į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą . Tačiau praėjusios kadencijos Seimas 2013 ir 2014 metais du kartus nepritarė šiam paskyrimui .Pasak P. Urbšio, tai nutiko dėl to, kad praėjusioje Seimo daugumoje buvo Darbo partija.
Skaitykite: 
https://www.tv3.lt/

TV3 nuotr.

2019 m. Liepa mėn. 25 d., Ketvirtadienis

Seimas palaiko prezidento veto: partijos ir verslo asociacija turės mokėti už valstybės patalpas

Gitanas Nausėda

Partijos bei Prekybos, pramonės ir amatų rūmai nuo spalio 1 d. už valstybės patalpas turės susimokėti arba išsikraustyti į kitas patalpas – Seimas palaikė du prezidento Gitano Nausėdos veto. Seimas ketvirtadienį svarsto iš viso tris prezidento vetuotas įstatymų pataisas. 

Seimas ketvirtadienį palaikė prezidento veto ir atėmė galimybę Prekybos, pramonės ir amatų rūmams bei politinėms partijoms neatlygintinai naudotis valstybės ar savivaldybių patalpomis. Dėl trečio prezidento veto – ribojimų parduodant miško plotus – Seime vienbalsiai nuspręsta svarstyti iš naujo.

Prezidentas G.Nausėda feisbuke pasidalijo įrašu: „Džiaugiuosi, kad Seimo nariai atsižvelgė į svarius argumentus ir nusprendė nepalikti politinėms partijoms bei prekybos, pramonės ir amatų rūmams teisės neatlygintinai naudotis valstybės ir savivaldybių turtu“. Pirmiausia Seimas palaikė G.Nausėdos pasiūlymą panaikinti privilegiją partijoms naudotis valstybės patalpomis neatlygintinai.

Balsavimu, ar atmesti prezidento veto, „už“ balsavo 15 Seimo narių, prieš – 66, o susilaikė – 6. Seimas tuomet balsavo ir įstatymą priėmė su prezidento pataisomis (už balsavo 85 parlamentarai, po vieną – prieš ir susilaikė).

Mišrios Seimo narių grupės narys Povilas Urbšys palaikė prezidento G.Nausėdos veto, konservatorių frakcijos atstovai išsakė priešingas nuomones: vieni įspėjo, kad patalpų netekusios partijos gali glaustis pas oligarchus, kiti siūlymą palaikė.

„Man atrodo, esminis klausimas, dabar kuris nagrinėjamas, tai turto klausimas. Kam priklauso turtas – ar turtas priklauso valstybei, žmonėms, ar turtas priklauso ir tiems, kurie atstovauja tuos žmones ir save vadina demokratijos pagrindu valstybėje. (…) Kyla klausimas, kodėl čia abejojama, kad jei partija naudojasi nemokamai patalpomis, kodėl čia nėra tarnavimo bendrai tautos gerovei ir visuomenės interesams“, – teigia P.Urbšys ir galiausiai pabrėžė, kad partijos neturėtų naudotis turtu nemokamai. Anot jo, šitaip naudojamas turtas prieštarauja valstybės interesams.

Nuotr. J. Elinsko

Skaitykite: https://www.15min.lt

2019 m. Liepa mėn. 24 d., Trečiadienis

Seime svarstytas apygardos Pasaulio lietuviams kūrimas

rinkimai.jpg

Seimas antradienį nutarė toliau svarstyti apygardos Pasaulio lietuviams kūrimą. Galutinis sprendimas bus priimamas rudens sesijoje. Valdantieji siekia, kad įstatymo pataisa įsigaliotų iki artėjančių seimo rinkimų, kurie vyks 2020 m. rudenį.

Atskira vienmandatė rinkimų apygarda pasaulio lietuviams kuriama atsižvelgiant į užsienyje gyvenančių tautiečių aktyvumą paskutinių rinkimų metu. Paskutinių Prezidento rinkimų I ture užsienio atstovybėse balsavo 52,8 tūkst., rinkėjų, II – virš 44 tūkst. rinkėjų. Šiuo metu vidutinis rinkėjų skaičius apygardoje yra 35 tūkst. ir jis gali svyruoti iki 10 proc. į vieną ar kitą pusę. Užsienyje gyvenančių rinkėjų balsų pagal įstatymo pataisą naujai apygardai sukurti daugiau nei pakanka.

Posėdžio metu pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė G. Burokienė. Dėl J. Razmos pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma.

Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 61, prieš – 2, susilaikė 10.

Seimo narys balsavo už. Povilo Urbšio pasisakymą po balsavimo žiūrėkite čia.

2019 m. Liepa mėn. 23 d., Antradienis

Sauliaus Skvernelio šalininkai baiminasi neplanuoto valstiečių siurprizo

savaite.jpg

Lietuvos ryto televizijos savaitės įvykių apžvalgoje 24/7 kalbėta apie tai, kas vyksta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje ir kodėl A. Širinskienei pasidarė nebemielas Seimas.

Komentuodamas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijoje vykstančius lyderių nesutarimus P. Urbšys teigė, kad R. Karbauskiui dabar svarbiausia Vyriausybė, o kai susitvarkys su ja imsis kalbėti ir apie pakitusią S. Skvernelio nuomonę dėl Viktoro Pranckiečio.

P. Urbšio pasisakymus šia tema žiūrėkite nuo 05.22 min. ir 08.46 min.

Komentuodamas Širinskienės išplatintą laišką, kuriame ji teigianti, kad neketina dalyvauti ateinančiuose Seimo rinkimuose, Povilas Urbšys atsakė, kad tai yra emocinė žmogaus išraiška. Ji nusivylė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos nariais, kurie suabejojo jos auka. Juk ji save paaukojo, kad išliktų Tvarkos ir teisingumo frakcija.

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite nuo 13.23 min.

Žiūrėkite: https://tv.lrytas.lt

2019 m. Liepa mėn. 23 d., Antradienis

Ar išsiskirs S. Skvernelio ir R. Karbauskio keliai?

zr.jpgPaskirtasis premjeras Saulius Skvernelis patvirtino, kad naujojoje jo vyriausybėje nebus trijų ministrų. Joje neliks ir susisiekimo ministro Roko Masiulio.

Jo patarėjas Skirmantas Malinauskas sako, kad jeigu jis nuspręstų kurti savarankišką judėjimą ar politinę partiją, tai nebūtų jokia staigmena. Tai nestebintų ir LVŽS pirmininko Ramūno Karbauskio.

Žinių radijo laidoje “Dienos klausimas” diskutavo premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas, Seimo narys Povilas Urbšys, portalo 15min.lt žurnalistė Liepa Želnienė, Seimo opozicijos lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Seimo narys, Tvarkos ir teisingumo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir MRU dėstytoja Rima Urbonaitė.

 

P. Urbšys: Iš 81 balsavusių valdančiosios koalicijos ir mišriosios daugumos narių, manyčiau, kad šis skaičius yra labai sąliginis. Visi balsavo todėl, kad yra valstiečiai. Net ir pats R. Karbauskis neturi kito pasirinkimo. Galime palyginti, kad S. Skvernelis ir R. Karbauskis dabar eina per perėja, tik vienas yra vienoje atbrailos pusėje, o kitas yra kitoje, tačiau abu jie surišti viena virve. Vienas be kito nei iš vietos. Jeigu kalbėti apie S. Skvernelio ateitį, tai, manau, kad R. Karbauskis yra pasakęs, kad jis gali būti garvežiu būsimuose Seimo rinkimuose, bet jis negali kišti savo nosies į vagonus, kuriuose karaliauja pats R. Karbauskis. Aš abejoju, kad ji tenkina toks vaidmuo, aš manau, kad S. Skverneliui lieka vienas variantas - kurtu savo politinį darinį.

 

Klausykite:https://www.ziniuradijas.lt

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 9 iš 304