Naujienos

2019 m. Balandis mėn. 04 d., Ketvirtadienis

Jaunųjų dramaturgų konkursas

mi.pngBalandžio 4 d., tęsdama teatrinio ugdymo programą „Gimnazija ir teatras“, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija surengė XII respublikinį jaunųjų dramaturgų konkursą „Išskleisk kūrybos sparnus“. 

Juozo Miltinio gimnazijoje puoselėjamos teatrinės tradicijos, bendradarbiaujama su šalies ir miesto teatrais, įgyvendinami tarptautiniai teatro projektai, organizuojamos teatro pamokos, įvairūs renginiai, kurie yra vykdomi įgyvendinant kryptingo meninio ugdymo programą. Jaunieji šalies dramaturgai į mokykloje organizuojamus konkursus kviečiami nuo 1996 m. Iš viso sulaukta per 480 moksleivių sukurtų pjesių ir inscenizacijų iš įvairių šalies regionų. Nugalėtojais tapo moksleiviai iš įvairių šalies miestų. Visos pjesės su dalyviais aptartos vykusiuose seminaruose-praktikumuose „Kūrybos laboratorija“, kiekvienas moksleivis yra gavęs savo darbo įvertinimą – recenziją. Geriausiai įvertintos pjesės pastatytos Juozo Miltinio gimnazijos teatro mokytojų ir suvaidintos gimnazistų, parodytos baigiamosiose šventėse. Šiemet konkurse dalyvavo 16 mokyklų iš 13 Lietuvos miestų.

Povilas Urbšys pasveikino festivalio dalyvius ir įteikė specialųjį prizą bei padėkas Druskininkų ,,Ryto gimnazijos kūrybinei grupei už subtilų tarpusavio santykių atskleidimą dramoje „Klasės susitikimas arba užmiršti dalykai“ ir šią grupę paruošusiai mokytojai Laimai Zdančiuvienei. „Žmonės be tarpusavio santykių jaučiasi vieniši. Visuomet yra santykis su aplinka, santykis su žmonėmis. Didžiausia gyvenimo išmintis yra išmokti gyventi taip, kad netaptum našta kitam, praturtinant, išryškinant savo skirtumus ir privalumus“, - baigdamas kalbėjo Seimo narys.

2019 m. Balandis mėn. 03 d., Trečiadienis

Kaip baudos padeda kovoti su korupcija?

ziniuradijas.jpg

Korupcija – neigiamus padarinius visuomenei kelianti ir itin sudėtinga, įvairiose srityse pasireiškianti problema. Pastaruoju metu viešumoje keliamas klausimas, ar skiriamos bausmės už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą) yra pakankamos, proporcingos ir ne per švelnios, nors naujausia statistika rodo, kad papirkimų skaičius Lietuvoje kasmet ženkliai mažėja, o už sunkias korupcines veikas teisme galima susilaukti ir milijoninių baudų.

Laidoje diskutuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aurelijus Gutauskas, advokatas Mindaugas Kukaitis ir Seimo narys Povilas Urbšys.

„Didesnės baudos yra veiksmingesnė priemonė su korupcija, nei jokių baudų. Norėčiau grįžti į laidos pradžią, kuomet buvo kalbama, kad mažėja bylų susijusių su korupciniais nusižengimais. Buvo pasakyta, kad tai visuomenės nepakantumo korupcijai atspindys ir sėkmingas bylų išnagrinėjimas. Ką tik praėję savivaldos tarybų rinkimai parodė toleranciją korupciniams nusikaltimams. Tiems asmenims, kurie buvo įklimpę į vieną ar kitą bylą, korupcija nebuvo trukdis jų išrinkti. Mano vienintelis trūkumas kaip kandidato buvo tai, kad aš niekada nebuvau uždarytas į areštinę, kad nebuvo pareikšti įtarimai korupciniais nusižengimais ir negalėjau nieko apkaltinti, kad užsakė šitą bylą. Todėl aš taip ramiai šios situacijos nevertinčiau“, - kalbėjo P. Urbšys

 

Klausykite: https://www.ziniuradijas.lt

2019 m. Balandis mėn. 01 d., Pirmadienis

Pristatyta neįgaliųjų sporto ekspozicija

IMG_20190401_130004.jpgBalandžio 1 d. “Cido” arenoje pristatyta neįgaliųjų sporto ekspozicija "Pergalingi žingsniai". Ekspoziciją parengė Panevėžio kraštotyros muziejus, kuris surinko panevėžiečių neįgaliųjų sportininkų apdovanojimus ir juos pristatė susirinkusiems. Pristatyme sporto veteranus ir trenerius pasveikino savivaldybės, Lietuvos sporto muziejaus atstovai, dainomis džiugino Aklųjų ir silpnaregių sąjungos saviveiklininkai.

2019 m. kovas mėn. 31 d., Sekmadienis

Už ką Europos Sąjunga baudžia Lietuvą?

Seimas gavo Europos Komisijos atstovybės ataskaitą „Lietuva 2019“. Su ja susipažinęs parlamentaras Povilas Urbšys konstatuoja: pagal EK esame stabilios būklės sunkūs ligoniai, kuriuos nelabai norima gydyti.

- Ataskaita - tarsi mūsų valstybės būklės apibendrinimas, tačiau man tai primena tarsi ligonio vizitavimą, - sako P.Urbšys. - Visi mes žinome, kad Europos Sąjunga serga, o kiekviena valstybė savotiškai yra atsidūrusi tarsi atskiroje palatoje, kurias lanko vyriausieji EK daktarai. Iš šios ataskaitos atrodo, kad Lietuva guli reanimacijos palatoje, o daktarai eilinį kartą konstatuoja, kad ligonio būklė nepasikeitusi ir yra stabiliai bloga.

- Metafora suprantama, tačiau kaip visa tai atrodo ataskaitoje?

- Pagal socialinę atskirtį mes esame antri nuo galo ES. Jeigu kalbame apie skurdą ir socialinės atskirties riziką, mes esame nuo galo ketvirti. Vienas šios ataskaitos paradoksas tas, kad pažymima, jog viešieji finansai tvarkomi atsakingai, tačiau tuo pačiu metu didėja socialinė nelygybė. Tame paradokse galima įžiūrėti tokią tendenciją - tarsi valdžios institucijos viešuosius finansus administruoja gerai, bet dėl to žmogui ne geriau. Negana to, ir vertinant mokesčių reformą pažymima, kad nors sprendimai padaryti, bet socialinių problemų diagramos kreivė ne kyla, o krinta žemyn. Ataskaitoje parodytos diagramos mirčių, kurių gali padėti išvengti sveikatos apsauga. Mes pagal vyrų mirtingumą esame pirmi Europoje. Taigi vizitatoriai, aplankę ligonį, konstatuoja, kad būklė ne pagerėjo, o kai kuriais parametrais pablogėjo. Bet ką girdime iš mūsų „gydytojų“, t. y. mūsų valdžios? Sako, nors padėtis stabiliai bloga, bet parametrai rodo, kad ligonis dar nėra numiręs, tuo ir reikia džiaugtis.

- Ar ne keista, kad dabar 2019-ieji, o ataskaitoje kai kuriais atvejais operuojama poros metų senumo duomenimis?

- Ankstesnėse ataskaitose EK atstovai nesivargindavo tiksliai nurodyti šaltinių, tiesiog būdavo pasirašyta „Europos komisija“. Dabar jie nurodo metus, bet toks įspūdis, kad EK biurokratai nesivargina gauti naujausius duomenis ir vizitaciją atlieka formaliai. Nepaisant to, turime pastebėti, kad jų įvardijamos tendencijos nėra guodžiančios. Apibendrindami jie konstatuoja, mes pagal šaliai teikiamų rekomedacijų įgyvendinimą atrodome prastai. Štai pagal mokestinių prievolių rekomendacijų vykdymą esama „tam tikros“ pažangos, taip pat įvertintas rekomendacijų vykdymas dėl pensijų tvarumo ir adekvatumo, o švietimo, mokymo, sveikatos priežiūros srityse - „nedidelė pažanga“. Iš esmės pagal dešimtbalę vertinimo sistemą save įvertintume vienu atveju trejetu, kitu - dvejetu.

Skaitykite: http://www.respublika.lt

Nuotr. S. Žumbio

2019 m. kovas mėn. 31 d., Sekmadienis

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pakeitimo svarstymas Seime

vaiko_teises.jpg

Seimas antradienį turėjo nuspręsti dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, tačiau balsavimas atidėtas. Balsavime nesiregistravo dalis opozicijos atstovų, tad nebuvo kvorumo.

Iš viso balsavo 67 Seimo nariai. 

Povilas Urbšys pasisakė už.Povilas Urbšys kalbėjo, kad sta­ty­mo tiks­las – su­da­ry­ti tei­si­nes, or­ga­ni­za­ci­nes prie­lai­das stip­rin­ti šei­mos ins­ti­tu­tą, įtvir­tin­ti šei­mos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą už­tik­ri­nan­čias ins­ti­tu­ci­jas, api­brėž­ti jų pa­grin­di­nes funk­ci­jas ir nu­ma­ty­ti šei­mos stip­ri­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mą tai­kant šei­mos po­li­ti­kos for­ma­vi­mo ir įgy­ven­di­ni­mo sis­te­mą. Seimas pri­ėmė­ ši­tą įsta­ty­mą. Da­bar ši­tos pa­tai­sos yra at­si­žvel­giant į ši­to įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo prak­ti­ką, mes bū­tent pa­tai­so­me tam, kad ati­tik­tų tą Šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mo kon­cep­ci­ją.

Seimo nario pasisakymą dėl šio įstatymo priėmimo žiūrėkite čia.

2019 m. kovas mėn. 28 d., Ketvirtadienis

Algimantas Bučys apie Lietuvos karalius ir karalystę

Kovo 28 d. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje pristatyta Algimanto Bučio knyga „Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė de facto ir de jure viduramžių Europoje". Vakarą vedė ir knygos ištraukas skaitė aktorius Gediminas Storpirštis.

Kodėl po karaliaus Mindaugo mirties Lietuvos karalystę vadiname kunigaikštyste? Ką viduramžiais reiškė karaliaus ir karalystės titulai? Kaip reikėtų vadinti senosios Lietuvos valdovus ir kodėl mūsų šalies istorikai vengia įvardinti juos karaliais? Kritiškai vertindamas istoriografiją ir remdamasis šaltiniais, literatūrologas A. Bučys knygoje „Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė de facto ir de jure viduramžių Europoje" siekia atstatyti tikruosius senosios Lietuvos valdovų titulus.

2016 m., autoriaus teigimu, tyliai buvo paminėta sukaktis – suėjo 700 metų, kai į Lietuvos sostą sėdo karalius Gediminas. Tada jam kilo mintis ištirti, kaip ir kodėl to meto korespondencijoje ir kituose šaltiniuose vartotas karaliaus terminas šiuolaikiniuose tyrimuose tapo kunigaikščio titulu. Literatūrologas teigia, kad Mindaugas visuose laiškuose ir privilegijose vadinamas karaliumi dar iki krikšto. Taip pat ir jo įpėdiniai, niekada netapę krikščionimis, kronikose ir dokumentuose taip pat vadinami Lietuvos karaliais. Pats Gediminas pats save vadina karaliumi, taip įvardinamas ir vokiečių bei Romos šaltiniuose.

Autorius tikisi, kad knyga „Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė de facto ir de jure viduramžių Europoje“ padės iš naujo permąstyti Lietuvos istorinį pasakojimą ir kitaip įvertinti Gediminaičių dinastiją bei jos palikimą.

Knygos autorius A. Bučys – rašytojas ir literatūrologas, literatūros kritikas. Šalia mokslinių veikalų, A. Bučys yra parašęs keletą poezijos rinkinių ir romanų. 2010 m. jam paskirta Vyriausybės kultūros ir meno premija už knygas „Barbarai vice versa klasikai" ir „Seniausioji lietuvių literatūra".

Povilas Urbšys kalbėjo: „Žiūrint į Jus, gerbiamas autoriau, galvoje iškyla vienas žodis „misija“. Verčiant iš lotynų kalbos jis reikštų „pavedimas“. Kai mes tampame Lietuvos vaikais, mums pavedama Lietuva. Ne visi mes tą pavedimą priimame, bet Jūs dalyvaujate toje šventoje misijoje. Ačiū Jums“.

2019 m. kovas mėn. 28 d., Ketvirtadienis

VRK panaikino mandatus 15-ai į naujas savivaldybių tarybas išrinktų politikų

Povilas Urbšys

Į naujas savivaldybių tarybas išrinkti politikai jau atsisako mandatų. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį panaikino mandatus 15-ai į savivaldybių tarybas išrinktų kandidatų jų pačių prašymu.

Komisija taip pat pripažino įgaliojimus žemiau sąrašuose likusiems kandidatams. VRK Rinkimų organizavimo skyriaus vedėja Reda Daniškevičiūtė sakė, kad trys politikai mandatų atsisakė dėl asmeninių priežasčių, o likę – dėl su tarybos nario postu nesuderinamų pareigų.

Naujų pareigų savivaldoje atsisakė trys Seimo nariai: Povilas Urbšys, Kęstutis Mažeika ir Valerijus Simulikas.

Skaitykite: https://www.delfi.lt

Nuotr. K. Čachovskij

2019 m. kovas mėn. 27 d., Trečiadienis

Lenkijos politikus sudomino atliekų tvarkymas Alytaus rajone

Alytaus regionas yra vienas iš lyderių, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Alytaus rajono savivaldybė – viena geriausiai šalyje rūšiuojančių savivaldybių. Pasisemti patirties ir sužinoti daugiau apie atliekų tvarkymo sistemos ypatumus Alytaus rajone ir regione į rajono savivaldybę atvyko Lenkijos ir Lietuvos parlamentarų delegacijos.

Svečius iš Lenkijos Respublikos Seimo vietos savivaldos ir regioninės politikos bei Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų priėmė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

„Buvau vienas iš bendros regioninės atliekų tvarkymo sistemos kūrimo pradininkų. Prisimenu ilgą nueitą kelią, ypač kada reikėjo žmones įtikinti, jog už komunalines atliekas reikės mokėti. Kaimo gyventojai sakydavo, kad jokių šiukšlių neturi. Bet miškuose jų buvo pilna, o nelegalūs sąvartynai buvo skaičiuojami dešimtimis“, – apie nelengvą komunalinių atliekų sistemos kūrimo pradžią kalbėjo A. Vrubliauskas.

Alytaus regione atliekų tvarkymo sistemą svečiams pristatė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas. Pasak jo, be regiono savivaldybių palaikymo ir darnaus veikimo, komunalinių atliekų tvarkymas neįmanomas.

Atliekų tvarkymo sistema domėjosi Lenkijos parlamento vietos savivaldos ir regioninės politikos komiteto pirmininko pavaduotojai Jacek Protas, Grzegorz Woźniak,  Subkomiteto pirmininkė Anna Kwiecień, Komiteto biuro vadovas Slawomir Jakubczak, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė Guoda Burokienė, nariai: Algis Strelčiūnas, Ričardas Juška, Vanda Kravčionok, Kęstutis Masiulis, Zenonas Streikus, Povilas Urbšys.  

Skaitykite:https://alytusplius.lt

2019 m. kovas mėn. 27 d., Trečiadienis

...

beautiful-blooming-blossom-443420.jpg

  Mieli Teatro žmonės,

 

Teatras – kūrybos stebuklas,

Kuris kasdienę rutiną paverčia nepakartojamu ritualu.

Ačiū Jums už tai!

 

 

2019 m. kovas mėn. 26 d., Antradienis

Konferencija ,,Žmonių santykių skatinimo svarba“

kolegija.pngKovo 26 d. Panevėžio kolegijoje vyko mokslinė-praktinė konferencija ,,Žmonių santykių skatinimo svarba“, skirta tarptautinei socialinio darbo dienai paminėti.

Povilo Urbšio padėjėja Seimo nario vardu pasveikino konferencijos dalyvius ir pasidžiaugė, kad pasirinkta mums visiems svarbi žmogiškųjų santykių tema.

„Lietuvoje šiuo metu viešintis Butano Karalystės švietimo ministras kalbėjo, kad Butano Karalystė yra vienintelė pasaulyje valstybė, kuri savo išsivystymą ir pažangą matuoja ne BVP, o nacionaliniu laimės indeksu. Tvirtinama, jog butaniečiai – vieni laimingiausių pasaulyje. Laimės indeksą be abejo sudaro BVP, bet dar labai svarbią vietą čia užima meilė vietai, kurioje gyveni ir žmonių santykiai. O santykiai tai yra galvojimas ką Aš galiu duoti arba kaip pasitarnauti kitam“, - kalbėjo Seimo nario padėjėja ir palinkėjo konstruktyvaus bei rezultatyvaus darbo.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 8 iš 292