Naujienos

2019 m. Gruodis mėn. 19 d., Ketvirtadienis

Viešai bus transliuojami Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžiai

N20190906igphoto1900_0.jpguo kitų metų vasario 1 d. viešai bus transliuojami Seimo valdybos, seniūnų sueigos posėdžiai, ir jų įrašai bus skelbiami internete.
Tai nutarė Seimas, ketvirtadienį priėmęs Statuto pataisas. Už jas balsavo 77 Seimo nariai, prieš buvo 5, susilaikė 28 parlamentarai. Išimtis dėl transliacijų galios tik rengiant uždarus ar apklausos būdu rengiamus Seimo valdybos posėdžius. Tam, kad būtų techniškai pasirengta transliacijoms, Statuto pataisos įsigalios nuo kitų metų vasario 1 d. Svarstymo metu Seimo narys Povilas Urbšys siūlė įteisinti Seimo Etikos ir procedūrų bei Peticijų komisijų posėdžių transliacijas, tačiau tai reglamentuojantis Statuto straipsnis nebuvo priimtas.

I.Gelūno nuotr.
Skaitykite: https://kauno.diena.lt/

2019 m. Gruodis mėn. 19 d., Ketvirtadienis

Rožyno bendruomenės advento vakaras

Rožyno bendruomenė nuotrauka.Gruodžio 19 d. Panevėžio Rožyno progimnazijos skaitykloje vyko Rožyno bendruomenės adventinis vakaras „Sušildyk gerumu“. Bendruomenės pirmininkė Romalda Šerplienė pasidžiaugė nuveiktais darbais ir dėkojo bendruomenės draugams bei rėmėjams. Vakaronėje šventišką spektakliuką parodė progimnazijos moksleivių „Teatriukas“, savo poeziją skaitė agentūros „SOS vaikai“ jaunieji lankytojai.

Povilo Urbšio padėjėja padėkojo bendruomenei už kvietimą ir pasidžiaugė šiluma sklindančia iš bendrystėje būnančių žmonių. Linkėdama ateinančių gražių švenčių ji įteikė pirmininkei suvenyrą.

2019 m. Gruodis mėn. 19 d., Ketvirtadienis

P. Urbšys: „Ir ko verta tauta, jeigu jai reikia skirti 80 tūkst. už savo tautiškos giesmės giedojimą?”

Screenshot_1.jpg

Seimui svarstant kitų metų valstybės biudžetą, Vy­riau­sy­bė 100 tūkst. skyrė Kauno Maironio universitetinės gimnazijos remontui. Ta­čiau Seimo narys K. Starkevičius teigė, jei­gu bus ski­ria­ma to­kiais tem­pais, tai dau­giau kaip 10 me­tų reikės remontuoti istorinį pastatą  Kau­no Mai­ro­nio uni­ver­si­te­ti­nė gim­na­zi­ją – vie­ną se­niau­sių ša­lies mo­ky­mo įstai­gų. Gim­na­zi­jos pa­sta­te 1920–1927 me­tais dir­bo Stei­gia­ma­sis Sei­mas. 1920 me­tais pri­im­ta Lai­kino­ji Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja, 1922 me­tais – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja.

Povilas Urbšys pasisakė už projektą teikdamas, kad kal­ba­ma ne apie sa­vi­val­dy­bės lyg­me­nį, kal­ba­ma apie mū­sų vals­ty­bės lyg­me­nį, bū­tent apie pa­sta­tą, ku­ris yra be­tar­piš­kai su­si­jęs ir su šiuo Sei­mu.

Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

Vėliau R. Kar­baus­kiui patei­kus pa­siū­ly­mą skir­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai – in­ves­ti­ci­jai į tau­tiš­kos gies­mės ap­link pa­sau­lį pa­lai­ky­mą ir vys­ty­mą, o Vy­riau­sy­bei iš da­lies pri­ta­rus skir­ti 80 tūkst. eu­rų, Povilas Urbšys replikavo užduodamas klausimą, “ko ver­ta tau­ta, jei­gu jai rei­kia skir­ti 80 tūkst. už sa­vo tau­tiš­kos gies­mės gie­do­ji­mą?”

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

 

2019 m. Gruodis mėn. 19 d., Ketvirtadienis

Seime lankėsi Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai

bibliotekos.jpg

Gruodžio 19 d. Povilo Urbšio kvietimu Seime lankėsi Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai. Atvykusieji susipažino su Seimo darbu, dalyvavo Seimo rytiniame posėdyje, apžiūrėjo Seimo rūmus. Po to bibliotekos darbuotojai  susitiko su Povilu Urbšiu. P. Urbšys  papasakojo apie Seime priimamus sprendimus, pasidalino mintimis apie Seimo nario atsakomybę, apie žmonių pilietiškumą, palinkėjo visiems atvykusiems ramių artėjančių švenčių ir įteikė prisiminimui rašiklius.

2019 m. Gruodis mėn. 19 d., Ketvirtadienis

Parlamentarai nori paslėpti rinkimų duomenis ir nedeklaruoti susitikimų: „Esam skundikų tauta“

Petras Gražulis Seimo posėdžio metuKetvirtadienį Seime turėjo būti sprendžiama, ar priimti įstatymus, pagal kuriuos praėjus dešimčiai metų po rinkimų nuo visuomenės būtų paslėpti duomenys apie rinkimuose dalyvavusius politikus. Po vešos kritikos Seimo nariai teigė, kad projektas iš ketvirtadienio Seimo darbotvarkės bus išbrauktas. Be to, buvo nuspręsta, kad politikai susitikimus su lobistais ir interesų grupėmis skelbs tik savo darboviečių interneto svetainėse, bet atsisakyta prievolės juos deklaruoti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

„Valstietės“ Guodos Burokienės vadovaujamas Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo, kad didelė dalis rinkimuose dalyvavusių kandidatų duomenų visuomenei taptų nebeprieinama praėjus dešimčiai metų po rinkimų.

 Nuo visuomenės norima paslėpti kandidatų į Seimą, prezidentus, Europarlamentą, savivaldybių tarybas bei merus duomenis apie turtą, pajamas, privačius interesus. Šiam įstatymui tiek pateikimo, tiek svarstymo stadijose Seimas jau pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų, visų partijų balsais. Liko tik vienas, paskutinis balsavimas.

Ketvirtadienį Seimas turėtų apsispręsti ir dėl lobistinės veiklos įstatymo, tačiau tai gali būti tik formalumas. Politikai galutiniu sprendimu praėjusią savaitę jau išbraukė iš įstatymo nuostatas, kurios juos įpareigotų deklaruoti savo susitikimus su lobistais ir interesų grupėmis Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Tai buvo padaryta daugiausia opozicijos balsais. Kaip balsavo Seimo nariai galite pamatyti čia.

Parlamentarai labiausiai priešinosi ir nepritarė vadinamam kryžminiam deklaravimui, kai išsamias deklaracijas apie susitikimus lobistinę veiklą prižiūrinčiai institucijai turi teikti tiek lobistai, tiek ir patys politikai. Vis dėlto, jei Seimas pritars, įstatyme atsiras nuostata, kad prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai, viceministrai, Seimo, Vyriausybės ir ministerijų kancleriai, politinių partijų vadovai, merai, savivaldybių tarybų nariai, savivaldybių administracijų direktoriai ir jų pavaduotojai turėtų viešai nurodyti savo susitikimus su lobistais savo darboviečių interneto svetainėse.

Vienas aktyviausių kryžminio deklaravimo priešininkų buvo Seimo Mišrios frakcijos narys Povilas Urbšys. Jis teigė, kad viešumas yra svarbus, tačiau priėmus privalomą kryžminį deklaravimą būtų sudaryta tik skaidrumo regimybė ir iš anksto būtų susitariama, ką deklaruoti, o ko ne.

 „Jeigu norima paslėpti neskaidrumą, geriausiai naudoti kažkokį skaidrų pretekstą. Dar daugiau, atsiranda galimybė diskredituoti politikus. <...> Jūs žiniasklaidoje turėsite aiškinti, kad nesate kupranugariai“, – kalbėjo P.Urbšys.

Nuotr. Ž. Gedvilos

Skaitykite: https://www.15min.lt

2019 m. Gruodis mėn. 18 d., Trečiadienis

2019-ųjų Metų panevėžiečiai

Bendruomenių rūmuose iškilmingai apdovanoti 2019-ųjų Metų panevėžiečiai. Penkiems šiais metais nusipelniusiems miestui žmonėms įteiktos skulptoriaus Juozo Lebednyko sukurtos skulptūrėlės. Miesto bendruomenė šiai garbingai nominacijai šįmet pasiūlė net 36 kandidatus.

2019-ųjų Metų panevėžiečiais tapo Panevėžio vyskupas J.E. Linas Vodopjanovas OFM - už ganytojišką veiklą, „Harju elekter“ įmonės vadovas Tomas Prūsas – už Panevėžyje atidarytą gamyklą ir sukurtas naujas darbo vietas, plaukikas Danas Rapšys – už miestui ir Lietuvai dovanotą medalių lietų, fotomenininkė Irena Giedraitienė – už ilgametį Panevėžio miesto vardo garsinimą, aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą ir Panevėžio ligoninės gydytojas radiologas Andrius Pranculis – už sąžiningą, garbingą, pasiaukojančią veiklą, dalykinę kompetenciją, užtarnautą kolegų, pacientų pagarbą ir pasitikėjimą.

Povilo Urbšio padėjėja perdavė metų panevėžiečiams Seimo nario linkėjimus ir įteikė po suvenyrą.

2019 m. Gruodis mėn. 18 d., Trečiadienis

Pilietiškumo pamoka „Vilties arkoje“

Vilties arka nuotrauka.

Gruodžio 18 d. Povilas Urbšys svečiavosi Panevėžio vaikų užimtumo centre „Vilties arka“, kur vedė pilietiškumo pamoką. Vaikams politikas pasakojo apie Valstybę, jos kūrimą bei atkūrimą, valstybės institucijas ir darbą Lietuvos labui, atsakinėjo į vaikų klausimus. Seimo narys išdalino vaikams knygeles apie įstatymų kūrimą.

Labdaros ir paramos fondas “Vilties arka” yra įkurtas, kad padėtų spręsti Panevėžio mieste esančią vaikų užimtumo problemą. Dienos centras siekia sudaryti galimybę mažiesiems leisti laiką saugioje ir ugdančioje aplinkoje. Centro įkūrimo iniciatorius ir vadovas Ramūnas Jukna.

2019 m. Gruodis mėn. 18 d., Trečiadienis

Kalėdinė pasaka „Tegul Kalėdos sušildo širdį“

Gruodžio 18 d. jau 11 kartą A.Lipniūno progimnazija kvietė mokyklos bendruomenę ir bičiulius į adventinį vakarą, pabūti kartu ir pasižiūrėti progimnazijos teatriuko „Elfai“ spektaklį „Tegul Kalėdos sušildo širdį“.

Kiekvienais metais istorija ta pati, bet kartu ir kitokia. Spektaklio režisierė mokytoja Danguolė Kviliūnienė, vaidina mokytojai ir moksleiviai.

"Brangiausioms Kalėdų dovanoms nereikia daug pinigų. Gyvename pasaulyje, kuris per daug skuba, todėl geriausia dovana yra laikas, skirtas brangiems žmonėms,"- sakė šventės organizatoriai. Spektaklis „Tegul kalėdos sušildo širdį“ suteikia visai progimnazijos bendruomenei ir bičiuliams netikėtų spalvų bei atradimų ir tapo maloniu stabtelėjimu kasdienių darbų sūkury ir susimąstymo akimirka įsileidžiant vidun Angelą....

Seimo narys Povilas Urbšys dėkojo už galimybę stabtelti ir praleisti laiką kartu su mokyklos bendruomene. Jis visiems linkėjo rasti ramybę ir ja dalintis.

2019 m. Gruodis mėn. 18 d., Trečiadienis

LRT Metų apdovanojimai: ant raudono kilimo suspindo eterio žvaigždės

pu.jpg

Antradienio vakarą stilingi ir puošnūs svečiai rinkosi į LRT „Metų apdovanojimų“ teikimo ceremoniją. Apdovanojimų laureatai visuomenei bus atskleisti tik Naujųjų metų naktį.
Gruodžio 17-osios vakarą įvyko iškilminga LRT „Metų apdovanojimų“ teikimų ceremonija. Antrą kartą organizuojamuose apdovanojimuose paskelbti dešimties nominacijų laureatai.
Raudonuoju kilimu taip pat žengė Rytis Zemkauskas, Gabriele Martirosian, Edita Mildažytė, Nerijus Cesiulis, Beata Nicholson, Gediminas Kirkilas, Algirdas Sysas, Remigijus Šimašius, Martynas Tyla ir Neringa Zeleniūtė, Julius Sabatauskas, Žygintas Pečiulis, Remigijus Žemaitaitis, Faina Kukliansky, Povilas Urbšys, Algis Ramanauskas-Greitai ir Lavija Šurnaitė, Gerūta Griniūtė ir Darius Užkuraitis, Eglė Daugėlaitė, Viktoras Diawara, Asta Stašaitytė, Dovilė Šakalienė ir kiti.
Renginyje paskelbti nominacijų „Metų nuomonė“, „Metų dialogas“, „Metų lygybė“, „Metų vizija“, „Metų pokytis“, „Metų aidas“, „Metų asmenybė“, „Metų populiariausias“, „Metų draugas“ ir „Metų pokštas“ nugalėtojai. Kas tapo LRT „Metų apdovanojimų“ laureatais, LRT televizijos žiūrovai sužinos šventinę Naujųjų metų naktį.
Skaitykite: https://www.15min.lt/

2019 m. Gruodis mėn. 17 d., Antradienis

Seimas priėmė kitų metų biudžetą: svarbiausi pokyčiai, kurie laukia

pokyciai.jpg

Po aršios diskusijos Seimo nariams galiausiai pavyko susitarti – kitų metų biudžetui po kelias valandas trukusių kivirčų ir pasitarimų pritarta. Tai reiškia, kad kitąmet laukia ne tik didesnės išmokos, bet ir nauji mokesčiai.

Už galutinį biudžeto projektą balsavo 85 Seimo nariai, prieš – 48, susilaikė 3 parlamentarai.

„Valstietis“ Valius Ąžuolas ragino palaikyti biudžeto projektą, atkreipdamas dėmesį, kad viskam, kam buvo prašoma, lėšų buvo rasta.

„Gerbiami kolegos, kiek buvo išsakyta baimių, nuogąstavimų, kad nebus rasti spendimai, finansai, (...) bet tie visi sprendimai rasti. Žinoma, visada norėtųsi daugiau, bet per trejus metus visoms sritims buvo didinama. (...) Taip ir su šiuo biudžetu bus didinama“, – kalbėjo V. Ąžuolas.

„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis siūlė Skirti Kultūros ministerijai 100 tūkst. eurų iniciatyvos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ palaikymui ir vystymui. Vyriausybė pasiūlymą pakoregavo ir siūlė skirti mažesnę sumą – 80 tūkst. eurų.

Povilas Urbšys kritikavo, kad toks pasiūlymas rodo, kad sisteminės kultūros sektoriaus problemos nėra sprendžiamos.

„Ir ko verta tauta, jeigu jai reikia skirti 80 tūkst. už savo tautinės giesmės giedojimą?“ – savo pasisakymą apibendrino P. Urbšys.

Už šį pasiūlymą pasisakė 84 Seimo nariai, prieš – 7, susilaikė 9 parlamentarai.

Skaitykite: https://www.lrt.lt/

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 7 iš 321