Naujienos

2019 m. Birželis mėn. 03 d., Pirmadienis

Ar visuomeniniai teisėjai išgelbės teismų prestižą?

Po poros metų teismuose turėtume matyti visuomeninius teisėjus - tarėjus. Šio instituto įteisinimui pritarė Vyriausybė. Bet ar visuomeniniai teisėjai, kaip tikimasi, padidins pasitikėjimą teismais ir teisine sistema?

Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai teisininkai Vidmantas ŽIEMELIS, Egidijus BIČKAUSKAS, Seimo nariai Povilas URBŠYS ir buvęs Advokatų tarybos pirmininkas Rimas ANDRIKIS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas Povilai, kokie būtų jūsų argumentai „už“ ir „prieš“?

P.URBŠYS: Diskusijos dėl visuomenės teisėjų, dėl vadinamųjų tarėjų, pas mus visuomenėje kartkartėmis atsinaujina. Dar 2016 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl visuomeninio teisėjo (tarėjo) instituto teismuose koncepcijos patvirtinimo. Šiek tiek pastudijavęs tą koncepciją, noriu atkreipti dėmesį, koks pagrindinis tikslas išryškintas dėl tarėjų instituto teismuose diegimo. Tai siejama su visuomenės pasitikėjimo teismais ir teisine sistema didinimu, teismų darbo tvarumo skatinimu, visuomenės teisiniu švietimu. Mes valstybėje fiksuojame, kad piliečių pasitikėjimas valdžia yra žemas. Lietuvoje pilietis neturi galimybių tiesiogiai dalyvauti teisingumo siekimo procese. Man atrodo, kad dėl to ir kyla tos diskusijos. Tai, kad iš teisininkų pusės atsiranda nuogąstavimų, aš juos visiškai suprantu. Bet ir teisininkai turėtų sutikti, kad yra ta gyvoji ir formalioji teisė - žmonių kalba sakant - tiesa ir teisingumas. Atrodo, kad sprendimas teisingas ir teisėtas, bet žmogus nejaučia, kad atstovaujama teisybei. Toje koncepcijoje ir bandoma paaiškinti, kad visuomeninio teisėjo atsiradimas leistų suartinti tą gyvąją ir formaliąją teisę. Nes pas mus dabar yra tik formaliosios teisės diktatas. Jeigu kalbame apie pačią demokratijos praktiką Europoje, tai matome, kad ši praktika yra paplitusi Vokietijoje, Švedijoje, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje. Kai kas gali pasakyti, kad yra ir Rusijoje. Jeigu kalbėsime apie prisiekusiųjų kolegiją, tai ji yra ir Kinijoje. Bet yra ir Japonijoje. Butaforija galima paversti bet ką.

Skaitykite: http://www.respublika.lt

 

2019 m. Birželis mėn. 03 d., Pirmadienis

Mokyklėlė “Strazdanėlės” švenčia savo 30-metį

61292914_10213881261812309_2432685131610193920_n.jpgBirželio 1 d. mokyklėlė “Strazdanėlės” pabaigė mokslo metus, kurie šiais metais jubiliejiniai, jau trisdešimtieji.

Mokyklėlės „Strazdanėlės“ idėjos autorė Dalija Latvėnienė į naujos mokyklėlės užsiėmimus Panevėžio šeimas pakvietė 1989 rugsėjo 15 d. Tuomet Dalija dirbdama Panevėžio Ekrano kultūros rūmų direktorės pavaduotoja, Nepriklausomybės įkvėpta būrė šeimas kitokiam ugdymui. Iki tol ankstyvuoju ugdymu buvo vadinamas šešerių-septynerių metų vaikų lavinimas. O „Strazdanėlių“ mokyklėlė, įsikūrusi Muzikos mokyklos patalpose, startavusi su pradinukais, jau po metų į mokyklėlę pakvietė ir penkiamečius, o vėliau – ir kūdikius. Vaikai šoka ir dainuoja, sportuoja, rengiasi mokyklai. Didžiausias mokyklėlės iššūkis-operėlės, kurių parengta jau penkiolika. Pirmosios operėlės parodyti visi vyko į Kauno dramos teatrą dviem dideliais autobusais, tėvai-automobiliais iš paskos.

Šią paskutinę mokslo metų dieną su gražiu jubiliejumi mokyklos įkūrėją Daliją Latvėnienę Seimo nario Povilo Urbšio vardu pasveikino padėjėja, įteikė gėlių ir padėkos raštą. 

2019 m. Birželis mėn. 01 d., Šeštadienis

Vaikų piešinių konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“

gata.pngGegužės 31 d. Panevėžio Gamtos mokykloje vyko tarptautinio vaikų piešinių konkurso „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ laureatų apdovanojimo ceremonija.

Piešinių konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ šiemet vyko jau 28 kartą. Prieš 15 metų jis tapo tarptautiniu ir kasmet surenka vis daugiau ir daugiau dalyvių. Šiemet buvo atsiųstas rekordinis skaičius piešinių - virš 1700. Iš jų dailininkų komisija tradiciškai atrinko 100 piešinių. Įdomu, kad šiais metais daugiau negu pusė darbų apsiųsti iš užsienio šalių. 

„Šis piešinių konkursas vyksta jau 28 metus. Penkiolika metų kai jis tapo tarptautiniu, kai į Panevėžį pradėjo skristi piešiniai iš viso Pasaulio. Šis konkursas duoda impulsą vaikui, gal būt gyvenančiam kažkur Australijoje, Amerikoje, Kinijoje ar Indijoje, įsiklausyti į tą slaptą gamtos balsą. Konkursą sunku būtų įsivaizduoti be pasišventusios dailės mokytojų komisijos, kuriai reikia peržiūrėti tokią gausybę darbų. Saku jums ačiū“, - kalbėjo Povilas Urbšys ir įteikė padėkas keturiems konkurso laureatams: Panevėžio lopšelio - darželi „Kastytis“ auklėtiniui Danieliui Kemešiui 5 m. už piešinį „Leopardas Afrikoje“ (pedagogė  Aleliūnienė Irena),  Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos mokinei Kotrynai Lašinytei 8 m. už piešinį „Flamingų rytas“ (pedagogė Aušra Lazdauskienė), Panevėžio dailės mokyklos mokinei Emilijai Beiliūnaitei 12 m. (pedagogė Jolanta Rudokienė) ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokinei Gabrielei Pažemeckaitei 17 m.  už piešinį „Medžioklė“ (pedagogė Laurinavičienė Daiva).

2019 m. Gegužė mėn. 31 d., Penktadienis

Seime pritarta Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektui

sveikatos_istatymas.jpg

Ketvirtadienį Seime svarstant Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 10 ir 28 strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą pristatyti Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, I. De­gu­tie­nės, J. Ole­ko, R. Mar­ti­nė­lio pa­siū­ly­mas dėl dabar pri­va­lo­mo­sios svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­bos, kuri de­ri­na ne tik iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką, bet ir są­ra­šą, kokie vais­tai yra įtrau­kia­mi į są­ra­šą. Šiuo siū­ly­mu siū­lo­ma, kad dėl są­ra­šo bū­tų nuo­mo­nės klau­sia­ma tik Vals­ty­bi­nių li­go­nių ka­sų. At­si­sa­ko­ma, kad dėl są­ra­šo nuo­mo­nę pa­reikš­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ta­ry­ba.

A. Ma­tu­las, I. De­gu­tie­nė, J. Ole­kas, R. Mar­ti­nė­lis teigia, kadangi PSD ta­ry­bai va­do­vau­ja mi­nist­ras ar­ba vi­ce­mi­nist­rė, ją galima su­šauk­ti bet ka­da. Dabar da­ro­mas už­da­ras ra­tas ir ta­da iš­ei­na to­kie da­ly­kai, kad įtrau­kia­mi vais­tai vi­sai ne tie, ku­rių me­di­kai, at­ro­do, pra­šo, ar­ba prieš rin­ki­mus pri­ima­mi spren­di­mai dėl prie­mo­kų.

Sei­mo na­riai A. Ma­tu­las, I. De­gu­tie­nė, J. Ole­kas, R. Mar­ti­nė­lis siūlė pa­lik­ti ir pri­tar­ti siū­ly­mui, kad PSD ta­ry­bos klaus­tų nuo­mo­nės ne tik dėl kom­pen­sa­vi­mo tvar­kos, bet ir dėl vais­tų są­ra­šo, nes PSD ta­ry­ba at­sto­vau­ja­ma kur kas pla­čiau, ne­gu mi­nis­te­ri­jos da­bar su­da­ry­ta ko­mi­si­ja.

Dėl šio pa­siū­ly­mo nuo­mo­nę už pateikė Sei­mo na­rys P. Urb­šys. Pasisakymą žiūrėkite čia.

Bal­savime dėl pa­siū­ly­mo, dėl Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, I. De­gu­tie­nės, J. Ole­ko ir R. Mar­ti­nė­lio pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 12, su­si­lai­kė 40 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Prieš balsuojant už viso Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pakeitimo projekto priėmimą P. Urbšys teigė, kad kiek­vie­nas spren­di­mą pri­ima pa­gal sa­ve.

Ma­nau, jūs tą pa­kei­ti­mą da­bar ini­ci­juo­ja­te ma­ny­da­mi, kad vis­kas bus skaid­ru, kaip da­bar yra, ir kad vi­sa­da bus toks skaid­rus mi­nist­ras. Taip ne­bus. Jūs prak­tiš­kai at­ve­ria­te Pan­do­ros skry­nią. Kai at­eis mi­nist­ras, ku­ris at­sto­vaus ne žmo­nių in­te­re­sams, o far­ma­ci­nin­kų in­te­re­sams, tai jūs su­ku­ria­te jam ide­a­lią sis­te­mą, kad jis ga­lė­tų pri­imi­nė­ti spren­di­mus jų nau­dai ir lik­ti ne­bau­džia­mas. Jei­gu jūs to sie­kia­te, bal­suo­ki­te už tai”,- kalbėjo P. Urbšys

Už viso Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 10 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tą bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 3, su­si­lai­kė 11. Įsta­ty­mo pro­jek­tas pri­im­tas. 

2019 m. Gegužė mėn. 31 d., Penktadienis

Nuskambėjo vaikų festivalis „Sveika, vasarėle!“

.pngGegužės 30 d. „Žemynos“ progimnazijos stadione vyko vaikų festivalis „Sveika, vasarėle!“, kurį organizavo „Žemynos“ progimnazija ir Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė. Skambėjo vaikų dainos, šoko kolektyvai, savo pasirodymu stebino šunų dresūros mokykla „Bestas“, susirinkusieji vaišinosi Aukštaičių-Žemaičių bendruomenės kepamais firminiais blynais, vaikus traukė nemokami Kakės Makės batutai. Festivalis organizuotas iš ES fondų finansuojamo projekto „Renkuosi sveikatą!“ lėšų.

Renginyje Seimo narį Povilą Urbšį atstovavusi jo padėjėja pasveikino susirinkusiuosius su gražia tradicija, padėkojo už gražų kaimynišką bendravimą, palinkėjo vaikams įspūdingos vasaros ir įteikė uogienės, kuri labai tiko prie Aukštaičių-Žemaičių bendruomenės kepamų blynų.

2019 m. Gegužė mėn. 30 d., Ketvirtadienis

Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“

Art.pngGegužės 30 d. atidaryta vienintelė šiuolaikinio meno mugė Lietuvoje ir didžiausia meno mugė visame Rytų Europos regione „Art Vilnius‘19“. Šiemet mugėje dalyvauja 65 galerijos ir beveik 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Kasmet čia apsilanko daugiau kaip 20 tūkst. meno mylėtojų.

Panevėžio miestą meno mugėje „Art Vilnius‘19“ šiemet atstovauja Panevėžio miesto dailės galerija, kuri pristato panevėžiečių dailininkų Artūro Stančiko, Sigito Laurinavičiaus, Egidijaus Radvensko ir Eugenijaus Čibinsko kūrybą, A Galerija pristato kūrėjus, Lietuvos dailininkų sąjungos narius – grafiką, Tomą Rudoką ir tapytoją Dianą Rudokienę. Taip pat savo darbus pristato stiklo menininkai Indrė ir Remigijus Kriukai.

Povilas Urbšys apsilankė meno mugėje, susitiko su panevėžiečiais menininkais, pasveikino juos ir įteikė po suvenyrą.

2019 m. Gegužė mėn. 30 d., Ketvirtadienis

Buvęs LVŽS frakcijos narys: Karbauskis siekia suvesti sąskaitas su Pranckiečiu


Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Viktoras Pranckietis ir Ramūnas Karbauskis / BNS nuotr.“
Prasidėjusios derybos dėl valdančiosios daugumos išplėtimo yra Ramūno Karbauskio asmeninių sąskaitų suvedimo su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu dalis, sako buvęs „valstiečių“ frakcijos narys Povilas Urbšys. Jo teigimu, praktiškai nėra abejonių, o ir Seimo koridoriuose jau kurį laiką sklando kalbos, kad po derybų dėl koalicijos Seimo vadovo poste nebeliks V. Pranckiečio. „Apskritai, sumanymas inicijuoti balto puslapio koalicijoje vertimą yra naudingas R. Karbauskiui, tam, kad jis galėtų suvesti savo asmenines sąskaitas su Seimo pirmininku V. Pranckiečiu. Tam jis surado priežastį – teiginį, kad dėl V. Pranckiečio likimo spręs ne jis, o koaliciją“, – Eltai samprotavo P. Urbšys.

„Politiškai nėra suprantama, kam reikalingas tas baltas puslapis, nes iš esmės niekas nesikeičia - koalicijos partneriai nepasikeitė. Tam, kad buvo pasirinktas „balto lapo“ formatas tik suteikė papildomų galimybių koalicijos partneriams pakelti savo reikalavimų kartelę. Jis duoda visus kozirius mažesniems koalicijos partneriams, kurie maksimaliai tą ir išnaudos. Manau, kad nėra atsitiktinumas tai, kad kartu šiame prasidėjusiame procese sprendžiasi ir R. Karbauskiui taip norimas V. Pranckiečio patraukimo iš užimamo posto klausimas. Kitaip tariant, savo ambicijų reikalus, jis tą sprendžia „valstiečių“ frakcijos interesų sąskaita, nes, mes matome, kad koalicijų partneriai nepasikeitė, o jų atstovavimas padidėja būtent valstiečių pozicijų sąskaitą", – kalbėjo V. Urbšys, pabrėždamas, kad apie panašius scenarijus jau buvo užsiminęs anksčiau.

Skaitykite: https://www.lrt.lt/

2019 m. Gegužė mėn. 30 d., Ketvirtadienis

P. Urbšys: R. Karbauskis padarys viską, kad Seimo pirmininko poste neliktų V. Pranckiečio

Screenshot_1.jpg

Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos ir partijos Tvarka ir teisingumas pasirašė memorandumą dėl koalicinio bendradarbiavimo. Kol kas apie postus dar nekalbama, užsimename tik, kad gali keistis Seimo pirmininkas. Kas iš tiesų vyksta valstiečių partijoje? Šiandien laidoje „Lietuva tiesiogiai“ – buvę Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai Povilas Urbšys ir Bronislovas Matelis kalbėjosi su laidos vedėja Daiva Žeimyte-Biliene.

Laidos vedėjai paklausus kaip P. Urbšiui atrodo ar reikėjo pasirašyti šį memorandumą ir kaip paaiškintumėte pono R. Karbauskio veiksmus? Povilas Urbšys atsakė: Man tikrai yra nesuprantama, kodėl yra pasirinktas balto lapo formatas, iš naujo peržiūrėti koalicijos susitarimą. Tuo labiau, kad rinkimų kampanijos metu nemažai buvo pademonstruota savo partneriams, kokie jie yra silpni ir nestabilūs. Kalbėjimas apie tai, kad jeigu nelaimėsime rinkimų, mes išeisime, o liksime su viena sąlyga – jeigu bus tvari koalicija. Tai yra ženklai koalicijos partneriams: ko gero, mums reikia išnaudoti tą situaciją ir gauti maksimalių galimybių padidinti savo atstovavimą. 

Tai palaukite, koalicijos partneriai nesikeičia, jokių baltų lapų, einame tuo pačiu formatu, gal galima iš dalies apie kažką kalbėti, svarstyti – tai būtų protinga. Bet kadangi buvo pasakyta, kad atverčiam baltą puslapį ir visų pirmą tai pasakė R.Karbauskis, manyčiau, tokiu būdu yra tarsi dirbtinai inicijuojama situacija, kad mes dabar viską iš naujo peržiūrime, bet po tuo slypi ne kas kitas, o R.Karbauskio interesas suvesti sąskaitas su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Dar prieš rinkimus aš esu pasakęs, kad nesvarbu, kaip baigsis rinkimai, R.Karbauskis viską padarys, kad V.Pranckiečio neliktų tame poste. poste. Tai yra žmogus, kuris turi savo nuomonę, bando prieštarauti, net partijoje atrasti tam tikrus demokratijos grūdus. Dabar mes matome, kad R.Karbauskis komunikuoja, kad žinote, klausimas gali spręstis ir dėl Seimo pirmininko, bet čia jau ne mano sprendimas, čia yra koalicijos susitarimo pasekmė.

 

Žiūrėkite:https://tv.lrytas.lt

2019 m. Gegužė mėn. 30 d., Ketvirtadienis

Ar paseks Lietuva kaimynių pavyzdžiu mažinti akcizus alkoholiui?

zr.jpg

Gegužės 30 d. radijo stoties „Žinių radijas“ laidoje „Atviras pokalbis“ buvo diskutuojama ar paseks Lietuva kaimynių pavyzdžiu mažinti akcizus alkoholiui?

Estijos vyriausybė nusprendė alkoholiniams gėrimams taikomus akcizus nuo šių metų liepos 1 dienos sumažinti ketvirtadaliu. Tokiu būdu norima apriboti pasienio prekybą prie pietinės šalies sienos su Latvija. Dėl tokio sprendimo Latvijos valstybės biudžetas galėtų prarasti beveik 100 mln. eurų., todėl Latvijos finansų ministras Janis Reiris pareiškė, jog Latvija taip pat svarsto galimybę sumažinti alkoholiniams gėrimams taikomus akcizus. Kokios tai įtakos turės Lietuvoje?

Laidoje dalyvauja Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertė Ieva Valeškaitė, Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento direktorė l.e.p. Gražina Belian ir Seimo narys Povilas Urbšys.

Darius Matas: „Alkoholio suvartojimas Lietuvoje oficialiais duomenimis sumažėjo. Sakykite, jūsų nuomone, ar tai reiškia, kad lietuviai mažiau vartoja alkoholio, ar jie jį įsigyja kitose šalyse?“

Povilas Urbšys: „Šio įstatymo priėmimo diskusijos Seime buvo labai aštrios ir aršios. Man teko pateikti šio įstatymo pataisas svarstymo metu. Aš norėčiau priminti, kad akcizų padidinimas buvo tik viena iš priemonių. Buvo kalbama apie amžiaus cenzo didinimą, apie laiką ir apie reklamos apribojimus. Lietuva atsidūrė išskirtinėje padėtyje, nes apribojimus taikė iš karto keturiose srityse. Po balsavimo buvo nuogąstavimų, kad atsiras nelegaliai pagaminto alkoholio vartojimo didėjimas, bet šiandien turimi duomenys dėl apsinuodijimo rodo, kad apsinuodijimų skaičius sumažėjo.“

 

Klausykite: https://www.ziniuradijas.lt

2019 m. Gegužė mėn. 28 d., Antradienis

Moksleivių namai koncertu užbaigė mokslo metus

Panevėžio moksleivių namai nuotrauka.

Gegužės 28 d. Panevėžio Bendruomenių rūmuose vyko Panevėžio moksleivių namų baigiamasis koncertas. Scenoje pasirodė ko ne visi šiais metais čia įvairiausius būrelius lankę moksleiviai: muzikavo, šoko, dainavo. Rūmų fojė surengta moksleivių darbelių paroda taip pat traukė lankytojų dėmesį.

Povilo Urbšio padėjėja pasidžiaugė, kad  Moksleivių namuose vaikai atranda savo gebėjimus ir gali realizuoti savo svajones. Ji pasveikino visus su nuostabia švente ir, šiais mokslo metais pelniusios pačius aukščiausius apdovanojimus aštuoniuose tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, Moksleivių namų šokių  studijos „Selevy“ vadovei Reginai Liutkevičienei įteikė padėką ir gėlių.

 

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 7 iš 297