Naujienos

2019 m. Spalis mėn. 15 d., Antradienis

Mūšis dėl Pranckiečio Seime: emocijų pliūpsnis, parašų kova ir palikę salę valdantieji


Povilas Urbšys

Parlamentas antradienį neeilinio Seimo plenarinio posėdžio metu ėmėsi valdančiųjų iniciatyvos atstatydinti iš pareigų Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį.

Po pasisakymų ir diskusijų Seime Seimo nariai susirinko į slaptą balsavimą.

Mišrios Seimo narių grupės narys Povilas Urbšys teigė besijaučiantis politinio farso įkaitu. Anot jo, itin svarbu įvardinti, kas yra šio farso režisieriumi.

„Akivaizdu, kad žmonių akyse atrodome esantys to paties teatro ar spektaklio veikėjai. [...] Šio farso režisierius niekaip negali išaugti iš „Agrokoncerno“ vadovo kostiumo“, – kaltinimus R. Karbauskiui metė P. Urbšys.

Jis kreipėsi į ištuštėjusią Seimo plenarinių posėdžių salę, džiaugdamasis, kad esą likę parlamentarai gina patį parlamentą.

„Tai nėra vieno pono institucija. Seimas nėra „Agrokoncerno“ padalinys. Nors Jūsų ir mažai, bet Jūs parodote, kas tiesa nėra kiekybinė sąvoka“, – pažymėjo P. Urbšys

P. Urbšiui pritarė Seimo opozicijos lyderis, socdemas Julius Sabatauskas. Anot jo, valdančiųjų veiksmai, siekiant atstatydinti Seimo pirmininką V. Pranckietį, rodo jų krizę.

Nuotr. J. Stacevičius

Skaitykite: https://www.lrt.lt

2019 m. Spalis mėn. 15 d., Antradienis

P. Urbšys R. Karbauskį vadina desperatišku: „Jis bando būti žodžio žmogumi“

lryto.jpg

Povilas Urbšys dalyvavo aktualijų laidoje „Nauja diena“.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis antradienį paragino valdančiuosius jo atstatydinimo iš pareigų procedūros imtis nedelsiant, artimiausio posėdžio metu, tai yra jau antradienį. Laidoje buvo diskutuojama Ar ketvirtadienis – V. Pranckiečio istorijos pabaiga?

”Manau, kad jis nori, kad kuo greičiau būtų atidengtos kortos šiame Karbauskio žaidime. Tačiau toks skubėjimas sudaro galimybę Karbauskio šalininkams kalbėti, kad Seimo pirmininkas dirbtinai nori sukelti situaciją, nes tuomet gali neužtekti balsų V. Pranckiečio nušalinimui nuo pareigų,” – laidoje kalbėjo P. Urbšys

Žiūrėkite: https://www.youtube.com/watch?v=LwhmglqjNdA

2019 m. Spalis mėn. 15 d., Antradienis

Valstiečiai žmonėms kuria naujų mokesčių pragarą, o sau – rojų

083429844-481791b6-b94a-41c6-aaa3-9ebfa6c46f31.jpgSeimo komisija nutarė kreiptis į Vyriausybę, kad ši kitų metų biudžete rastų per 100 tūkst. eurų, reikalingų pradėti paminklo Vytautui Didžiajam statybai Trakuose.
„Manęs jau turbūt greitai neįsileis į Vyriausybę“, – juokavo Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas „valstietis“ Arūnas Gumuliauskas, pažadėjęs parašyti raštą Vyriausybei dėl pinigų skyrimo.Seimo komisija priėmė sprendimą remti paminklo, kurį inicijuoja Vytauto Didžiojo sąjunga, statybą.
Vyriausybės planuojama prašyti kitiems metams skirti per 100 tūkst. eurų žemės darbams ir inžinieriams tinklams sutvarkyti Karvinės saloje.„Tai būtų pirmasis Vytauto Didžiojo paminklas šiame krašte“, – atkreipė dėmesį Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys Povilas Naujų mokesčių vėzdu gyventojams ėmę mojuoti valdantieji sau skuba susikurti rojų: valstiečių dominuojame Seime viena po kitos kelią skinasi naujos lengvatos žemdirbiams. Jų gausiai pažiro ir priimant naują Žemės gelmių įstatymo redakciją, į kurią turėjo būti perkeltos Europos Sąjungos direktyvos dėl požeminio vandens bei kitų žemės išteklių tausojimo. Tačiau galimai prieštaraujant direktyvai, parlamentarai praėjusį ketvirtadienį pritarė valstiečių Valiaus Ąžuolo bei Viktoro Rinkevičiaus pateiktoms įstatymo pataisoms, kurios numato didžiules nuolaidas žemės ūkiui.

Dėl praėjusią savaitę įvykusio balsavimo Seimo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai kritikos negailėjo ir anksčiau jai priklausęs parlamentaras Povilas Urbšys.

„Akivaizdu, kad šios frakcijos nariai yra pasimetę tarp savo tapatybės. Kai kalbama apie tame pačiame įstatyme numatytą draudimą laidoti po žeme CO2, valstiečiai čia prisimena, kad yra žalieji. Bet kai priartėjame prie gėlo vandens, kuris naudojamas ir žemės ūkio reikmėms, žalia vėliava suvyniojama ir atsiranda išlygos, kurios naudingos žemdirbiams“, – kalbėjo P.Urbšys.

Anot politiko, įvykęs balsavimas rodo, kad valstiečiams svarbesnis ūkininkų interesas. „Čia kitų mokesčių mokėtojų interesai jiems jau visai neįdomus“, – mano P.Urbšys. 
Skaitykite:
https://www.lrytas.lt/verslas/

Reuters/Spanpix nuotr.

2019 m. Spalis mėn. 13 d., Sekmadienis

Seimo komisija prašys lėšų Vytauto Didžiojo paminklui Trakuose

lietuvos-didysis-kunigaikstis-karalius-vytautas-didysis-67737172.jpgSeimo komisija nutarė kreiptis į Vyriausybę, kad ši kitų metų biudžete rastų per 100 tūkst. eurų, reikalingų pradėti paminklo Vytautui Didžiajam statybai Trakuose.
„Manęs jau turbūt greitai neįsileis į Vyriausybę“, – juokavo Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas „valstietis“ Arūnas Gumuliauskas, pažadėjęs parašyti raštą Vyriausybei dėl pinigų skyrimo. 

Seimo komisija priėmė sprendimą remti paminklo, kurį inicijuoja Vytauto Didžiojo sąjunga, statybą.
Vyriausybės planuojama prašyti kitiems metams skirti per 100 tūkst. eurų žemės darbams ir inžinieriams tinklams sutvarkyti Karvinės saloje.

„Tai būtų pirmasis Vytauto Didžiojo paminklas šiame krašte“, – atkreipė dėmesį Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys Povilas Urbšys. 
Skaitykite:
https://www.delfi.lt/

K.Čachovskij nuotr.

2019 m. Spalis mėn. 11 d., Penktadienis

Spalio 10 d. plenariniame posėdyje svarstytas Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

co2foto.jpg

Ketvirtadienį Seimo plenariniame posėdyje svarstytas naujasis Žemės gelmių įstatymas ir balsuota dėl šio kelerius metus rengto bei svarstyto teisės akto priėmimo. Balsavime dėl galutinio įstatymo priėmimo padaryta pertrauka iki kitos savaitės, kad Seimo nariai ir komitetai tarpusavyje suderintų kai kuriuos techninio pobūdžio pakeitimus.

Pagrindiniai argumentai prieš yra: Lietuvoje sukurta pakankama teisinė sistema apsauganti aplinką nuo neigiamo poveikio tiriant ir naudojant išsklaidytuosius angliavandenilius hidraulinio ardymo būdu. Todėl manytina, jog rengiant naują įstatymo redakciją tikslinga palikti prieš tai galiojusį leidimą tirti ir naudoti išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius, išimtį taikant saugomoms teritorijoms, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonoms ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, teritorijoms.

Seimo posėdyje išreikštas pasiūlymas pakeisti projekto 14 straipsnio 4 punktą ir išdėstyti taip:

Draudžiama vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių tyrimą ir (ar) naudojimą taikant hidraulinį uolienų ardymą saugomose teritorijose, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonose ir įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui vartotojams ruošti, teritorijose.

Seimo narys pasisakė prieš S. Gentvilo pasiūlymą iš­lai­ky­ti da­bar ga­lio­jan­čią įsta­ty­mo nuo­sta­tą, kad iš­sklai­dy­tų­jų an­glia­van­de­ni­lio iš­tek­lių ty­ri­mai ir nau­do­ji­mas tai­kant ar­dy­mą ga­lė­tų bū­ti vyk­do­mi Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, iš­sky­rus sau­go­mas te­ri­to­ri­jas ir po­že­mi­nio van­dens van­den­vie­čių ap­sau­gos te­ri­to­ri­jas.

 „Gal vis dėl­to mums Sei­me rei­kė­tų ap­si­spręs­ti, koks yra di­džiau­sias Lie­tu­vos gam­tos tur­tas. Tai yra miš­kai ir van­duo. Mes no­ri­me ig­no­ruo­ti tą fak­tą, kad Eu­ro­pos že­my­ne bu­vo nu­sta­ty­ta, kad yra dvi vie­tos Eu­ro­po­je, kur, iš­ti­kus gam­ti­niam ka­tak­liz­mui, ga­li lik­ti gė­lo van­dens, – tai Lie­tu­va ir Da­ni­ja. Man keis­ta, tie žmo­nės, ku­rie vėl pro­pa­guo­ja tas eks­pe­ri­men­ti­nes tech­no­lo­gi­jas, tai, kas su­ke­lia ri­zi­ką mū­sų gel­mė­se esan­čiam van­de­niui, aiš­kiai at­sto­vau­ja to ver­slo in­te­re­sams,”- kalbėjo P. Urbšys

Pilną pasisakymą žiūrėkite čia.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 26, prieš – 46, su­si­lai­kė 22 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

2019 m. Spalis mėn. 11 d., Penktadienis

Regionų forumas

renginys1.jpgSpalio 11 d. Povilas Urbšys dalyvavo Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotame ir kartu su LR Vidaus reikalų ministerija organizuotame regionų forume. Renginyje dalyvavo Vyriausybės atstovai, Seimo nariai, merai ir kiti savivaldos atstovai.

Prezidentas Gitanas Nausėda ragino stiprinti regionų įgaliojimus, mažinti atskirtį, pamiršti nesutarimus tarp savivaldos ir centrinės valdžios atstovų. 
Daugiau apie renginį:
https://www.lrytas.lt/

V.Skaraičio nuotr.

2019 m. Spalis mėn. 11 d., Penktadienis

Tiesioginius merų rinkimus prapylęs P. Urbšys suabejojo, ar jie neprieštarauja Konstitucijai

konstitucija.jpgNet 46 Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Vietos savivaldos įstatymo nuostatos, priimtos 2014 metų birželio 26 dieną, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Parlamentarai bando išsiaiškinti, pasitelkę Konstitucinį teismą, dėl tiesiogiai išrinktų savivaldybių merų įgaliojimų ir ar jie neperžengia ribų bei neprieštarauja Konstitucijai.

Naujienų portalui JP Seimo narys P. Urbšys aiškino, kad į Konstitucinį teismą kreipėsi ne tik jis vienas – prašymą pasirašė 46 Seimo nariai.

„Tarp jų ir tie, kurie prieš 5 metus balsavo už tiesioginius merų rinkimus. Ne tik aš balsavau už tokius rinkimus“, – aiškino politikas ir iškart teisinosi, kodėl pasirašė bei pateikė pavyzdį:

„Pavyzdžiui, kai kurie merai pasijunta, kaip ponai dvare. Panevėžyje vis neišsisprendžia Etikos komisijos pirmininko rinkimai. Opozicija siūlo, o valdantieji nepritaria – įvairiai interpretuoja. Pateikiau tokį pavyzdį, kad aiškiau būtų. Manau, reikia, jog Konstitucinis teismas paaiškintų ir išaiškintų tiesiogiai išrinktų merų galias, įgaliojimus, ar jų galios neviršija patikėtos valdžios.“

P. Urbšys aiškina, jog jam svarbiausia išsiaiškinti tiesą.

„Šalyse, kuriose demokratijos principai nepaminami, viskas remiasi demokratiniu valdymu, o pas mus – piktnaudžiaujama savo galiomis. Prašymu Konstituciniam teismui norime išsiaiškinti, ar einame teisingu – demokratijos keliu“, – teigė parlamentaras.

Skaitykite: https://jp.lt/

2019 m. Spalis mėn. 10 d., Ketvirtadienis

Urbšys: Karbauskis iš užančio traukia paskutinį kozirį

povilas-urbsys-79530651.jpgBuvęs „valstiečių“ frakcijos narys, parlamentaras, šiuo metu dirbantis Mišrioje Seimo narių grupėje Povilas Urbšys tvirtina, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis, pakeitęs poziciją ir nebeatsisakantis idėjos Seimo pirmininko poste pats pakeisti Viktorą Pranckietį, tiesiog blefuoja. Opozicijos žaidimus žaidžiantis R. Karbauskis, pasak P. Urbšio, galiausiai patraukęs V. Pranckietį iš posto, vėl prisimins koalicinę sutartį.

„Tai kvepia eiliniu jo blefu. Faktas yra toks, kad jam yra sunku surinkti tą daugumą tam, kad jis galėtų „išėsti“ Seimo pirmininką V. Pranckietį. Kadangi jam trūksta aritmetinės daugumos, ir nėra „valstiečių“ frakcijoje vienybės, tai jis bandė tuos, kurie nepritaria tokiam drastiškam veiksmui, sugundyti Rima Baškiene“, – Eltai sakė P. Urbšys, priminęs, kad vėliau Seimo pirmininko kėdę buvo siūloma užimti ir liberalų lyderei Viktorijai Čmilytei-Nielsen.

Vėliau, nebeturėdamas kaip paraginti kolegas balsuoti už V. Pranckiečio atstatydinimą, R. Karbauskis pakeitė poziciją dėl savo kandidatūros, tvirtina P. Urbšys. 
Skaitykite:
https://www.delfi.lt/

A.Ufarto nuotr.

2019 m. Spalis mėn. 10 d., Ketvirtadienis

Principinė kova, kas yra Seimo viršininkas: prasideda silpnų vietų paieška

vp.jpgLietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis, norėdamas patraukti Viktorą Pranckietį iš Seimo pirmininko pozicijos, gali imtis visų įmanomų priemonių, ir išnaudoti opozicijoje esančių parlamentarų pažeidžiamumą, neatmeta dabar jau opozicijoje esantys buvę jo frakcijos Seime nariai Bronislovas Matelis ir Povilas Urbšys.

Mišrioje Seimo grupėje dirbantis buvęs „valstiečių“ frakcijos narys P. Urbšys konstatavo, kad V. Pranckiečio klausimas R. Karbauskiui yra tapęs „būti ar nebūti“ lygio problema.„Todėl jis dabar desperatiškai bando sutelkti aritmetinę daugumą, kuri leistų jam pademonstruoti, kas vis dėlto Lietuvoje yra Seimo viršininkas“, – sakė P. Urbšys.Pasak parlamentaro, iš to, kas dabar matyti Seime, galima daryti išvadas, kad jis turi problemų koalicijos viduje.„Po to, kai su R. Karbauskio palaiminimu D. Gaižauskas pradėjo tyrimą dėl I. Rozovos, akivaizdžiai matyti, kad pagrindiniais taikiniais gali tapti V. Bakas ir V. Pranckietis. Lenkų rinkimų akcijai tai yra tam tikras ženklas, kad R. Karbauskis, siekdamas savo siaurų asmeninių tikslų, gali juos naudoti kaip trąšas. Tokioje situacijoje Lenkų rinkimų akcija neduoda aiškaus signalo, kad jie palaikys V. Pranckiečio atstatydinimą“, – sakė P. Urbšys. Parlamentaro supratimu, socialdarbiečiai irgi yra tapę R. Karbauskio įkaitais. 
Skaitykite:
https://www.delfi.lt

K.Čachovskij nuotr.

2019 m. Spalis mėn. 09 d., Trečiadienis

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto svarstymas

nuot.jpg

Spalio 9 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete svarstytas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr. 3623 . Povilas Urbšys projekto 3 straipsnyje pasiūlė koreguoti subsidiarumo principą, nes šis principas vienas iš pamatinių pilietinės demokratinės visuomenės principų, įpareigojantis valdžios institucijas neperimti vaidmenų, atsakomybės ir funkcijų iš atskirų visuomenės grupių ar bendruomenių tais atvejais, kai jos pačios gali savarankiškai spręsti joms iškylančius uždavinius.

Pasisakymą žiūrėkite čia.

Taip pat pasiūlė išbraukti 12 straipsnį, kuris nustato reikalavimus bei sąlygas įgyti nevyriausybinės organizacijos statusą, kaip perteklinį ir prieštaraujantį demokratinės pilietinės visuomenės principams. Šiuo straipsniu sukurtos prielaidos papildomai varžytų nevyriausybinių organizacijų veiklos galimybes bei nepagrįstai atimtų galimybę kai kurioms organizacijoms būti pripažintoms nevyriausybinėmis.

Vyganto Malinausko (Lietuvos vyskupų konferencija) pasisakymą žiūrėkite čia.

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 6 iš 308