Naujienos

2020 m. Balandis mėn. 30 d., Ketvirtadienis

P. Urbšys: Ar politikai nori LRT turėti kaip savo galios įrankį ar siekia sustiprinti kaip nacionalinių kultūrinių vertybių puoselėtoją?

lrt.jpg

Seime svarstant naują LRT įstatymo redakciją Urbšys teigė, kad LRT yra vie­nas iš pa­grin­di­nių įran­kių, ga­lin­čių stip­rin­ti kul­tū­ros dė­me­nį mū­sų vals­ty­bė­je. “Bu­vo nu­ei­ta pra­min­tu ta­ku – ban­do­ma vėl iš LRT pa­da­ry­ti tam tik­rą sa­vo po­li­ti­nį smag­ra­tį, ti­kin­tis, kad at­ei­ty­je tai su­stip­rins tas ga­lias, ku­rios leis­tų ma­ni­pu­liuo­ti Lie­tu­vos žmo­nė­mis.”, - įstatymo svarstymo metu kalbėjo P. Urbšys.

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

2020 m. Balandis mėn. 29 d., Trečiadienis

P. Urbšys: Apie ketinimus primesti naują prievolę keisti vandens skaitliukus

prieš.jpg

Povilas Urbšys pasisakė prieš Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo projektą, kuris įpareigotų gyventojams  įreng­ti nau­jus at­si­skai­to­muo­sius ši­lu­mos ir karš­to van­dens ap­skai­tos prie­tai­sus ar ši­lu­mos skai­tik­lius .”Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas ga­li gy­ven­to­jams pa­di­din­ti mo­kes­ti­nę naš­tą. Ji ga­li at­si­ras­ti to­dėl, kad pa­gal įsta­ty­mo pro­jek­tą yra siū­lo­mi skai­tik­liai, ku­rie bū­tų ap­skai­to­mi nuo­to­li­niu bū­du”,- Seimo posėdyje kalbėjo P. Urbšys.

Pasisakymą prieš žiūrėkite čia.

 

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 8, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6f80a20077d211eaa38ed97835ec4df6

 

Balsavimo rezultatai: 

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-37857

2020 m. Balandis mėn. 29 d., Trečiadienis

P. Urbšys prieš prezidento veto neleisti ekstremalios situcijos metu sureguliuoti būtiniausių prekių kainas

veto.jpg

Rin­ka kai ku­rių pre­kių at­žvil­giu iš­si­krei­pė ir tam­pa pa­na­ši į ga­li­my­bę spe­ku­liuo­ti pre­kė­mis, ku­rių pa­klau­sa yra daug di­des­nė, ir at­si­ran­da ter­pė per­par­da­vi­nė­to­jams už­dirb­ti iš šios pa­klau­sos, ku­ri su­si­ju­si su gy­vy­bi­niais žmo­nių po­rei­kiais.  Įran­kis, ku­ris bū­tų su­si­jęs su bū­tent tų bū­ti­nų­jų pre­kių kai­nų re­gu­lia­vi­mu, po­zi­ty­viai veik­tų šio­je eks­tre­ma­lio­je si­tu­a­ci­jo­je, leis­tų pre­ven­ciš­kai veik­ti rin­kos da­ly­vius ir ne­leis­tų pi­ni­gau­tis iš žmo­nių ne­lai­mės.

P. Urbšio pasisakymą svarstymo metu žiūrėkite čia

P. Urbšio pasisakymą prieš žiūrėkite čia.

2020 m. Balandis mėn. 28 d., Antradienis

Seime – žalia šviesa naujam LRT įstatymui: ragino ir nebetempti gumos, ir nekišti nagų prie žiniasklaidos

LRT logotipasParlamentas antradienį po svarstymo pritarė naujai LRT įstatymo redakcijai. Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis teigė, kad šis projektas paruoštas bendru Seimo ir LRT tarybos atstovų sutarimu.

Seimo posėdyje valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis priminė, kad Seime buvo sudaryta darbo grupė, kurioje buvo tiek Seimo Kultūros komiteto, tiek LRT tarybos narių. Šioje grupėje buvo parengta nauja LRT įstatymo redakcija.

Po svarstymo projektui buvo pritarta. Už balsavo 96 Seimo nariai, septyni buvo prieš, o 13 susilaikė. Dėl projekto dar bus balsuojama priėmimo stadijoje.

Mišrios Seimo narių grupės narys Povilas Urbšys kalbėjo, kad reikia paklausti, ar naujasis įstatymas yra orientuotas į LRT, kaip politinės galios įrankį, ar juo siekiama, kad LRT būtų galima įgalinti kultūros, tolerancijos, humanizmo puoselėjimui, nepriklausomybės ir demokratijos stiprinimui.

„Kol kas, ką girdėjau svarstyme, vis dėlto matau, kad daugiau yra orientuojama į tai, kad LRT išliktų kaip politinės galios įrankis. Tai, kad nieko nekalbama apie tas vertybes, kurios įrašytos LRT veiklos principuose, nekalbama apie nacionalines kultūros vertybių puoselėjimą, kaip tai bus vykdoma, kaip tas įstatymas tai įgalins. Nėra todėl, kad kultūra buvo panaudota tik rinkimų kampanijoje, sakant, kad tai yra vienas iš prioritetų“, – kalbėjo P. Urbšys.

J.Stasevičiaus nuotr.

Skaitykite: https://www.lrt.lt

2020 m. Balandis mėn. 28 d., Antradienis

Seimas: kainos nebus reguliuojamos

Seimas: kainos nebus reguliuojamos

Prekių ir paslaugų kainos nebus reguliuojamos, tačiau jų trūkstant, Vyriausybė galėtų imtis jas skatinančių ir prieinamumą didinančių priemonių.

Seimas antradienį nutarė, kad Civilinės saugos įstatymas turi būti priimtas su visomis prezidento pataisomis: už balsavo 61 Seimas narys, prieš – 18, o susilaikė 31. Seimas balandžio 7 dieną buvo jau priėmęs įstatymų pataisas, leidžiančias Vyriausybei koronaviruso krizės metu reguliuoti kainas, tačiau prezidentas jas vetavo.

Ekonomikos komiteto nariui liberalui Eugenijui Gentvilui suabejojus, ar įstatymas dėl kainų reguliavimo vis dar reikalingas, nes padėtis dėl koronaviruso „jau stabilizavosi“, „valstietis“ Arūnas Gumuliauskas pareiškė, kad ekstremaliomis sąlygomis rinkos dėsniai labiausiai neveikia regionuose.

Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Povilas Urbšys apgailestavo, kad prasidėjus krizei Lietuvoje buvo paskelbta ekstremali situacija, o ne nepaprastoji padėtis – tokiu atveju kainų reguliavimas būtų įmanomas.

„Akivaizdu tai, kad šitoje situacijoje jau ekonomika nefunkcionuoja pagal įprastus dėsnius. Kaip tik rinka kai kurių prekių atžvilgiu išsikreipė ir tampa panaši daugiau į galimybę spekuliuoti prekėmis, kurių paklausa yra daug didesnė ir būtent atsiranda terpė perpardavinėtojams uždirbinėti iš šitos paklausos, kuri būtent yra susijusi su gyvybiniais žmonių poreikiais“, – kalbėjo parlamentaras.

Nuotr. Imago/Scanpix

Skaitykite: https://www.delfi.lt

2020 m. Balandis mėn. 28 d., Antradienis

Ar karantino metu reikalingas Seimas?

atviras_pokalbis.jpg

Karantino metu Seimas elgiasi keistai. Valdantieji paskelbė, kad šiuo laikotarpiu bus posėdžiaujama tik kartą per savaitę. Su tuo nesutinkanti opozicija pati rengia Seimo posėdžius ketvirtadieniais. Vis dažniau kyla klausimų apie tai, kiek kokybiškas toks Seimo darbas. Apskritai, kaip vertinti  Parlamentą karantino laikotarpiu?

Žinių radijo laidoje „Atviras Pokalbis“ diskutuoja LVŽS vicepirmininkas Tomas Tomilinas, Seimo narys Povilas Urbšys ir MRU politologė Rima Urbonaitė.

„Seimas turi būti kaip tautos atstovybė ir išlaikyti savo lyderystę sunkiausiu valstybei metu. Praėjusios kadencijos Seime taip pat visko buvo, bet sutikite, kad šis Seimas yra labai nuvylęs žmones būtent koronaviruso išbandymo akivaizdoje. Kai lieka ne daug laiko iki rinkimų politikams norisi labiau atrodyti nei būti. Aš linkėčiau Seimui atsispirti tai rinkiminei karštligei ir daryti tuos sprendimus, kurie orientuoti ne į atrodymą, o į būtį, kad valstybė išliktų ir žmonės pajaustų, kad Seimas tikrai yra jų atstovybė“, - laidoje kalbėjo P. Urbšys.

Klausykite:https://www.ziniuradijas.lt

2020 m. Balandis mėn. 28 d., Antradienis

Dulkes nuo senų skundų jau pučia naujos intrigos

VRK pirmininkė L.Matjošaitytė nedaug tepasakė apie apsamanojusius skundus.

Jau prasideda naujų Seimo rinkimų vajus, o rinkimų prievaizdai tebetiria prieš metus gautus skundus. Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) ėmę spausti politikai sukėlė nuogąstavimų, jog taip norima užnerti pavadį rinkimų prižiūrėtojams ir demokratijai.

Teisinis nihilizmas, kurį reikėtų kaip nors sutvarkyti, – tokiais VRK darbo principų vertinimais posėdyje dalijosi valstietės Guodos Burokienės vadovaujamo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) nariai.

Šią reakciją sukėlė komisijos paaiškinimas, jog ji vis dar tiria kai kuriuos skundus dėl pernykščių rinkimų, nes VRK nariai esą yra nepriklausomi nuo pirmininkės.

Seimo komitetas prispaudė VRK pateikti informaciją, kokie konkretūs skundai tiriami, kiek laiko vyksta tyrimas ir kurie komisijos nariai tai atlieka. Būtent tai sukėlė VRK atstovų nepasitenkinimą – kai kurie jų ėmė baimintis, jog tokiu būdu politikai, pirmiausia valdantieji, peržengia leistinas parlamentinės kontrolės ribas ir siekia prieš Seimo rinkimus prispausti jų pažeidimus tiriančią komisiją.

Pernai vykę savivaldos ir prezidento rinkimai kėlė daug politinės įtampos, konkurencija buvo didelė, todėl rankoves turėjo pasiraitoti ir VRK.

O dėl ilgo skundų nagrinėjimo rinkimų prievaizdus ėmė atakuoti Mišrios Seimo narių grupės atstovas Povilas Urbšys.

Jis piktinosi, kad VRK dar neištyrė kai kurių skundų dėl praėjusių metų rinkimų, ir reikalavo juos tiriančių komisijos narių pavardžių bei atsakomybės.

Kiti VVSK nariai, tarp jų ir pirmininkė, labiausiai stebėjosi, jog VRK vadovė Laura Matjošaitytė esą niekaip negali paskubinti tyrimų, nes juos atliekantys komisijos nariai neva jai nepavaldūs.

Po šio posėdžio VRK pirmininkė komitetui raštu priminė, jog, pagal įstatymus, komisija skundus lyg ir turėtų išnagrinėti per tris mėnesius nuo jų gavimo dienos, tačiau jei skundai labai sudėtingi, juos galima tirti net iki pusės metų.

Nuotr. J. Stacevičiaus

Skaitykite: https://www.lrytas.lt

2020 m. Balandis mėn. 27 d., Pirmadienis

Broniaus Bradausko būreliui – 70 tūkst. eurų bauda, atimta teisė į medžioklės plotus

125214383-8191a55e-3c91-4aef-b896-81568341c3fb.jpgAtrodytų, vyksta karantinas, visi sėdi namie, kovoja su virusu. Tačiau net ir karantino metu nutinka įdomių dalykų. Pavyzdžiui, iš Seimo nario Broniaus Bradausko buvo atimta teisė į medžioklės plotus. Kai tik tai nutiko, posto neteko Aplinkos apsaugos departamento vadovas Vaidas Laukys. Jei Seime kitą savaitę bus priimtos įstatymo pataisos, tai valdžios institucijos negalės kontroliuoti medžiotojų būrelių.
Seimo narys B. Bradauskas yra pagarsėjęs medžiotojas. Jo būrelis „Antanava“ driekiasi daugiau nei 10 hektarų teritorijoje. Vasario pabaigoje Aplinkos apsaugos departamentas pasirašė įsakymą atimti iš būrelio „Antanava“ teisę naudotis medžioklės plotu „Nematau čia jokios tragedijos, nes aš medžioti turiu kur. Aš esu gi dviejų klubų narys, šalimais „Tauro“ klubas, daugiau medžiojo „Tauro“ klube, ten kiti mūsų klubo nariai. Daugiau kaip 3 nemedžiojam. Aš iš viso iš namų neišeinu“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“ sakė B. Bradauskas. Dar pernai B.Bradausko būrelis buvo patikrintas Aplinkos apsaugos departamento ir gavo baudą už laiku nepateiktą deklaraciją.
B.Bradauskas ne tik apskundė gautą baudą teismui, bet dar ir pateikė Seimui pasiūlymą pakeisti tą įstatymą, kuriuo vadovaujantis jis gavo baudą. Jo siūlyme nelieka prievolės medžiotojams teikti deklaracijas. Vadinasi, niekada nebus ir baudų. Seimo Biudžeto ir finansų komitetui jau pavyko įtvirtinti vieną šio įstatymo pakeitimą, kuriuo nubaustieji už vandens gręžinių naudojimąsi bus atleisti nuo baudų. Baudų suma – virš 4 milijonų.

„Net koronaviruso pandemijos akivaizdoje kai kurie valstiečiai neatsisako ketinimų saviškius ištraukti iš mokestinės bylos, į kurią jie įkrito dėl to, kad nemokėjo eilę metų mokesčių už požeminio vandens naudojimą ar kai kurie išrinktieji savo medžioklės būreliams sudarė tokias lengvatines sąlygas, kad jie už dyką naudojosi tais plotais. Dabar, kai jie taip užsispyrusiai bando prastumti tuos įstatymus, kurie ir susiję su tom lengvatom tiems veikėjams, tai akivaizdžiai rodo, kad jie yra įsipareigoję jiems ir ko gero artėjantys rinkimai ir yra tas motyvas, kodėl jie taip skuba ir iškelia kaip vieną iš pagrindinių prioritetų būtent šito įstatymo pataisas“, – sakė Seimo narys Povilas Urbšys. 
Skaitykite: https://www.lrytas.lt/

2020 m. Balandis mėn. 27 d., Pirmadienis

...

Medicinos_drabuotojų_diena.jpg

2020 m. Balandis mėn. 27 d., Pirmadienis

P. Urbšys: Kur baigiasi rinka ir prasideda spekuliacija

rinka.jpg

Kainų reguliavimas yra draus­mi­nan­ti prie­mo­nė tam, kad ga­lė­tu­me ap­sau­go­ti ne nuo rin­kos, o nuo ele­men­ta­rios spe­ku­lia­ci­jos, ku­ri da­ro­ma žmo­nių svei­ka­tos ir gy­vy­bės są­skai­ta. Jei­gu mes pri­pa­žįs­ta­me, kad ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties at­ve­ju ga­li­ma įves­ti kai­nų re­gu­lia­vi­mą, ko­dėl, kai prak­tiš­kai tai­ko­me ypa­tin­go­sios pa­dė­ties įran­kius, mes ig­no­ruo­ja­me vie­ną iš tų efek­ty­vių bū­dų ap­sau­go­ti sa­vo pi­lie­čius – kai­nų re­gu­lia­vi­mą?

Pilną P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 5 iš 332