Naujienos

2013 m. kovas mėn. 22 d., Penktadienis

Seminaristai bendravo su signataru bei Seimo nariu A. Patacku ir Seimo nariu P. Urbšiu

Kovo 11-osios šventę klierikai pradėjo šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, o vakare seminarijoje susitiko pabendrauti su Seimo nariu ir signataru Algirdu Patacku bei jo kolega Seimo nariu Povilu Urbšiu. Svečiai taip sudomino seminarijos bendruomenę, kad diskusija tęsėsi kelias valandas.

Signataras ir Seimo narys A. Patackas pradėjo susitikimą trumpai apžvelgdamas istorijoje buvusias Lietuvos laisvės kovas ir paminėjo, kad paskutiniajam sąjūdžiui prasidėjus buvo pakankamai pozityvių, Lietuvos laisvės siekti nusiteikusių žmonių, tačiau nemažai lietuvių jautėsi jau prisitaikę prie sovietinio rėžimo, nesiruošiantys imtis kovos už laisvę.

Įdomu buvo išgirsti, kai A. Patackas pasakojo apie tai, kaip vysk. M. Valančius pradėjo knygnešių „karą“. Jis subūrė klierikų grupę, įdavė jiems savo parašytus atsišaukimus caro valdžiai bei knygų ir seminaristus po vieną išsiuntė į parapijas prie Lietuvos – Vokietijos sienų. Galiausiai šie pradėjo knygnešystę ir taip užsimezgė raidinis sąjūdis. Kitas „karas“, kurį pradėjo vysk. M. Valančius – blaivystės. Šie du sąjūdžiai tuomet subrandino naują lietuvių kartą, kurie buvo svarbūs XX a. pr. atkuriant Lietuvos valstybę.

Taip pat signataras pasakojo apie kun. J. Zdebskį, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, tuomet kunigu buvusų Sigitą Tamkevičių. A. Patackas prasitarė, kad pats rašė į Kroniką, tačiau tikrai nežinojo, kad vyriausiuoju redaktoriumi buvo jaunas kunigas S. Tamkevičius. Anot signataro, paskutinysis sąjūdis atsirado susijungus žygeiviams (tautinis jaunimas) ir eucharistininkams – taip įvyko kokybinis lūžis, sutapęs su Sovietų Sąjungos krize.

Kalbėdamas apie Lietuvos ateitį, Seimo narys A. Patackas teigė, kad lietuvis katalikas yra formulė, kurios mūsų tautai būtina laikytis, jei norime išlikti. Istorija parodė, kad tik katalikybės kontekste lietuviai atsitiesdavo ir semdavosi jėgų, kad praradus šią šviesą, tautoje taip pat iškildavo daug sunkumų.

Paklaustas apie Kovo 11-osios įvykius ir kodėl būtent ši diena buvo pasirinkta, A. Patackas atsakė, kad tuo metu Sovietų Sąjunga suuodė apie lietuvių ketinimus ir norėjo kuo greičau pakeisti tam tikrą Konstitucijos straipsnį, kuris būtų stipriai apsunkinęs savanorišką valstybės išėjimą iš Sovietų Sąjungos. Reikėjo spėti paskelbti nepriklausomybę iki straipsnio pakeitimo, nes tai įvykti turėjo pirmadienį. Buvo vėlus sekmadienio vakaras, kai Lietuva pareiškė esanti laisva ir nepriklausoma valstybe – buvo vos suspėta. Tų dienų aplinkybės reikalavo ryžtingumo ir greičio, nes situacija buvo pribrendusi – tai buvo tinkamas istorinis laikas.

Vėliau kalbėjo ir Seimo narys Povilas Urbšys, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad mes dabar galime suvokti Kovo 11-ąją kaip šventę, tačiau anuomet žmonėms kovo 12-ąją labiau rūpėjo ne paskelbta priklausomybė, o tai, kodėl pirmininku buvo išrinktas ne A. M. Brazauskas, o V. Landsbergis.

Seimo narys teigė, kad komunistinis ateizmas per 50 metų sudarkė žmogaus sielą ir dabar surinkti tas tikėjimo, tautiškumo ir patriotiškumo šukes labai sudėtinga. Povilas Urbšys atkreipė dėmesį į socialinį Bažnyčios mokymą, kurį dar XX a. pr. tam tikru lygmeniu įgyvendinti bandė jau pal. J. Matulaitis. Tuo metu Vilniaus vyskupas suprato pagrindines popiežiaus Leono XIII mintis pirmojoje socialinėje enciklikoje „Rerum novarum“, tačiau vos pradėjęs jas įgyvendinti, tėvynėje buvo apšauktas modernistu. Todėl šiandien vėl būtina papildyti mūsų politiką socialiniu Bažnyčios mokymu.

Seimo narys taip pat pakreipė diskusiją kita linkme ir klausė seminaristų, koks jų santykis su bendruoju gėriu ir politika? Jis pacitavo kun. M. Krupavičiaus, garsiosios žemės ūkio reformos įgyvendintojo, ateitininko, mintis apie politiką, sakydamas, kad politika reiškia pasaulį tvarkyti pagal Dievo valią ir kad kiekvienas katalikas yra įpareigotas politikai. Svečias teigė, kad šiandien visiems tikintiesiems reikia permąstyti savo poziciją atskirais klausimais ir neužsidaryti tik savo veiklose bei rūpesčiuose, o kaip tik būti aktyviais piliečiais. Antraip mes savo užsidarymu ir neveiklumu paliksime žmones blogyje, mat yra laikas, kai tylėjimas – dorybė, ir yra laikas, kai tylėjimas tampa nuodėme.

Taip pat Povilas Urbšys atkreipė dėmesį, kad nors vysk. M. Valančius ir buvo dvasininkas, tačiau jis aktyviai lėmė to meto politiką per savo pilietinę poziciją, per būtent tokią savo politiką. Nėra būtina dalyvauti tiesioginėje politikoje, kad galėtume pakeisti ar sužadinti tautai svarbius dalykus. Taip svečias drąsino ir klierikus būti aktyviais piliečiais, turinčiais aiškią poziciją, nes krikščionių pareigos neapsiriboja tik religija, bet liečia visą sociumą.

Anot Seimo nario, šiandien susiformavo ideologija, kuri pateisina iškreiptą santykį su visa tikrove ir tai, deja, įteisinta kaip norma. Situacija yra blogesnė nei įsivaizduojame dėl to, kad šiandienos žmogus turi rinktis ne tarp gėrio ir blogio, bet priverstas išsirinkti mažesnį blogį.

Galiausiai abu Seimo nariai kalbėjo, kad šiandieniniame seime nors ir yra krikščionių, tačiau jie yra krikščioniški utilitaria prasme, taigi trūksta druskos. Todėl į politiką šiandien turėtų ateiti jauni aktyvūs krikščionys, kurių labai laukiama. Atsisveikindami Seimo nariai išreiškė viltį, kad Bažnyčia sugebės vėl tapti vėliavnešiu, kuris padės išeiti tautai iš klystkelių ir palinkėjo įkarščio gilinantis į Lietuvos reikalus bei vedant tautą į dvasinį atgimimą.

 

Gabrielius Satkauskas

2013-03-11,

http://www.seminarija.lt/index.php?id=54&nid=263

2013 m. kovas mėn. 16 d., Šeštadienis

2013 m. kovo 18 d. renginys J. Miltinio dramos teatre

Kovo 18 d., pirmadienį, 16 val. LR Seimo narys Povilas Urbšys dalyvaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio "Tarnaukite Lietuvai" įteikimo ceremonijoje Panevėžio J. Miltinio dramos teatre, Laisvės a. 5.

2013 m. kovas mėn. 12 d., Antradienis

2013 m. kovo 11 d. vyko susitikimas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Povilas Urbšys kovo 11 d. susitiko su Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybe ir seminaristais.

2013 m. kovas mėn. 07 d., Ketvirtadienis

2013 m. kovo 9 d. diskusija radijo laidoje "Laiko dvasia"

Kovo 9 d., šeštadienį, 9 val. radijo stoties "Pulsas" laidoje "Laiko dvasia" diskutuos LR Seimo narys Povilas Urbšys, kun. Rimantas Kaunietis ir pastorius Žilvinas Škulevičius. Diskusijos tema: „Ar dvasinė pažanga yra susijusi su krikščionio apsisprendimu dalyvauti aktyviame visuomenės gyvenime?“ Laidą veda kun. Algirdas Dauknys.

2013 m. kovas mėn. 07 d., Ketvirtadienis

Reveransai išbalansuoja Lietuvą ir Lenkiją

11 Seimo narių vienijanti parlamentinė grupė „Už ištikimybę priesaikai“ susirūpino, kad kai kurie pastarojo meto valdančiųjų atstovų veiksmai gali reikšti valstybės vertybinių principų ir nacionalinių interesų aukojimą dėl politinių susitarimų.

Tokiais veiksmais įvardijami užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus atgailavimas Lenkijoje bei praėjusios savaitės švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio įsakymas švelninti reikalavimus tautinių mažumų atstovams laikant valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.

Sunku būtų tokius ministrų reveransus laikyti asmeninėmis jų iniciatyvomis. Jeigu tai yra valdančiosios daugumos bandymai ieškoti „naujo kelio“ santykiuose su kaimyne Lenkija, kur tai gali nuvesti? 

„Respublika“ aiškinosi su parlamentinės grupės „Už ištikimybę priesaikai“ nariu Povilu URBŠIU.

- Pastaruoju metu matome, kad valdančiųjų politikoje ryškėja negeri dalykai, - pastebi P.Urbšys. - Koalicijos partneriai akivaizdžiai vienas kitą šantažuoja. Todėl manau, kad pasidavimas šantažui ir tokios iniciatyvos gali ne sustiprinti, o kaip tik dar labiau išbalansuoti Lietuvos ir Lenkijos santykius ir, kas svarbiausia, gali supriešinti Lietuvos lenkus su lietuviais.

- Parlamentinė grupė deklaruoja siekį atkurti abiejų tautų pilietinę ir politinę vienybę, kuri buvo ryški Lenkijos Solidarumo ir Lietuvos Sąjūdžio laikais. Nuo ko reikėtų pradėti ir į ką telkti dėmesį?

- Jeigu būtų galvota apie ilgalaikių santykių gerinimą, neturėtų Lietuvos lenkų nuomonės monopolizuoti Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA). Jeigu prisimintume Sąjūdžio ir Solidarumo bendradarbiavimo laikotarpį, nepamirškime, kad tuo metu Vilniaus krašte lenkų klausimu bandė prisidenginėti ne kas kitas, o projedinstvinės jėgos. Stebint rinkimų kampaniją buvo matyti, kad LLRA kandidatai kalbėjo kaip prorusiškos politikos atstovai. Todėl pati Lenkija turėtų susimąstyti, kiek ta vidinė priešprieša gali būti naudinga pačiai Rusijai. Todėl labai svarbu, kad tame bendrame dialoge dalyvautų kuo didesnis būrys tų pačių lenkų, kurie yra suinteresuoti gerais santykiais su Lietuva. Kad ir kaip būtų, mes turime išlikti partneriais, nes taip nulemta ir istoriškai, ir geopolitiškai. 

Jeigu neklystu, 2007 metais lenkų mokyklų mokinio krepšeliui buvo skiriamos papildomos lėšos, kad būtų sudarytos sąlygos pasirengti valstybiniam lietuvių egzaminui. Kyla klausimas, kaip tos lėšos buvo panaudotos. Kas atsakingas, kad jos buvo panaudotos taip, kad tarsi mes vėl grįžtame į tą pačią situaciją, kuri buvo 2007-aisiais? 

Susidaro toks įspūdis, kad kalbos, rašybos klausimai daugiau atrodo kaip užslėptos pretenzijos į Vilniaus kraštą. Atrodo, kad siekiama išprovokuoti temą, susijusią su Vilniaus krašto priklausomybės Lietuvai teisėtumu.

- Atrodo, kad patys lenkų moksleiviai turėtų piktintis, jog ministro įsakymas juos mūsų valstybėje padaro antrarūšius? Bet niekas nesipiktina.

- Tai, kad LLRA švietimo ministro įsakymo dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamino nevertina kaip diskriminuojančio lenkų moksleivius, rodo, jog lietuvių kalbos mokėjimas nelaikomas vertybe. Šitaip tu pademonstruoji savo požiūrį į valstybinę lietuvių kalbą. Jie mano, jeigu lenkų vaikai nemokės lietuvių kalbos kaip kiti Lietuvos Respublikos piliečiai, tai nieko blogo.

- Kodėl, pavyzdžiui, žydų ar baltarusių mokyklose tos problemos nėra?

- Tai bet kokiu atveju rodo tokį dalyką, kad kitos tautinės mažumos sutinka, kad jų atžvilgiu galiojanti tvarka mūsų šalyje jų teisių nepažeidžia. Bet mums derėtų žiūrėti plačiau. Nuolaidos, kurios daromos lenkams dėl siauro partinio susitarimo, gali destabilizuoti padėtį ir Latvijoje, ir Estijoje. Nes dabar kai kurie Rusijos politikai atidžiai stebi, kaip bus sprendžiamas tas klausimas. Aš nenustebčiau, jei jie bandytų kelti tam tikras iniciatyvas Latvijos ir Estijos rusų bendruomenėse. Tai ar Lenkija yra suinteresuota destabilizuoti padėtį tautiniu klausimu šiame regione? Jeigu ji yra strateginė partnerė, tai ji turi galvoti daug plačiau, nes to klausimo susiaurinimas yra naudingas būtent Rusijai.

- Neabejoju, kad švietimo ministras savo įsakymą išleido pasikonsultavęs, bet, aišku, ne su lituanistais.

- Seimo Švietimo ir kultūros komitete iš trylikos komiteto narių vienuolika balsavo, kad švietimo ministras, prieš išleisdamas šitą įsakymą, turi pasikonsultuoti ir su lietuvių kalbos, ir su egzaminų rengimo specialistais. Bet jis komiteto sprendimą ignoravo.

- Tai rodo tokio žingsnio politinį „palaiminimą“?

- Būtent. Švietimo ir mokslo ministro elgesys parodo, kad šiandien partiniai interesai yra svarbiau už valstybinius interesus. Siekiant bet kokia kaina išsilaikyti valdžioje yra daromi žingsniai, kurie prieštarauja duotai priesaikai.

 

Jaunius Pocius

"Respublika" 2013-03-06

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/reveransai_isbalansuoja_lietuva_ir_lenkija/

2013 m. kovas mėn. 06 d., Trečiadienis

2013 m. kovo 07 d. susitikimas Kauno J. Urbšio vidurinėje mokykloje

Kovo 7 d., 14 val. 30 min. LR Seimo narys Povilas Urbšys dalyvaus susitikime su Kauno J. Urbšio vidurinės mokyklos bendruomene.

2013 m. kovas mėn. 06 d., Trečiadienis

2013 m. kovo 6 d. prof. E. Jovaišos paskaita "Aisčiai"

Kovo 6 d., 11 val. LR Seimo narys Povilas Urbšys dalyvaus prof. E. Jovaišos paskaitoje "Aisčiai", kurią organizuoja Nepriklausomybės Akto signatarų klubas. Paskaita vyks LR Seimo Konstitucijos salėje.

2013 m. kovas mėn. 06 d., Trečiadienis

LR Seimo parlamentinės grupės "Už ištikimybę priesaikai" pranešimas

Parlamentinės grupės "Už ištikimybę priesaikai" pranešimas "Politiniai susitarimai negali paminti vertybinių principų": 

Pastarųjų savaičių kai kurių Seimo narių ir ministrų veiksmai suteikė pagrindo suabejoti, ar jie prisimena priesaikos tekstą ir jame įtvirtintų sąvokų reikšmingumą.

Kiekviename  priesaikos žodyje glūdi gili prasmė, suponuojanti  kiekvieno prisiekusiojo atsakomybę prieš Tautą, suteikusią išskirtinę teisę veikti ir kalbėti valstybės vardu.

Ar Užsienio reikalų ministras, pataikaudamas kitos valstybės vykdomai politikai ir interesams bei atsiprašinėdamas tos valstybės  pareigūnų  nepamiršo  ištikimybės Lietuvos Respublikai? Ar Švietimo ir mokslo ministras, vykdydamas „politinės tarybos“ nurodymą ir nesuderinęs nei su Bendrojo ugdymo taryba, nei su Valstybinių egzaminų komitetu  bei  pasirašęs įsakymą skubiai pakeisti lietuvių kalbos ir  literatūros brandos egzamino programą, įteisinančią lengvatas tautinių mažumų atstovams, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui bei Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymamas?

Skaitykite daugiau...

2013 m. kovas mėn. 06 d., Trečiadienis

2013 m. kovo 4 dienos radijo "Pulsas" laidos visuomenei aktualiais klausimai įrašas

Kovo 4 dienos diskusijų laidos visuomenei aktualiais klausimais su LR Seimo nariu Povilu Urbšiu laidos garso įrašą galite išklausyti ČIA.

2013 m. kovas mėn. 03 d., Sekmadienis

2013 m. kovo 5 d. susitikimas su Molainių gatvės namų bendrijų nariais

Kovo 5 d., 19 val. LR Seimo narys Povilas Urbšys dalyvaus susitikime su Molainių gatvės namų bendrijų nariais.

<< Pradžia < Ankstesnis 341 342 343 344 345 346 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 344 iš 346