Naujienos

2020 m. Gegužė mėn. 06 d., Trečiadienis

P. Urbšys: Seimas sau daro gėdą

pasisakymas_pries.jpg

Seime svarstant pa­siū­ly­mą leis­ti dvi­ra­ti­nin­kams va­žiuo­ti per pės­čių­jų per­ėjas, ne­nu­li­pant nuo dvi­ra­čio P. Urbšys teigė, kad kai kal­bame apie sau­gu­mą, tai pės­čių­jų zo­na yra pės­čių­jų zo­na ir per­ėja. Dvi­ra­tis yra trans­por­to prie­mo­nė. Dabar norima su­teik­ti ga­li­my­bę trans­por­to prie­mo­ne va­ži­nė­ti per pės­čių­jų zo­ną su­ke­liant grės­mę ir pės­čia­jam, ir dvi­ra­ti­nin­kui. Tai, kad bū­na įvai­rių ini­cia­ty­vų, ge­rai, bet šiuo atveju yra Sei­mo na­rių imitacija, kad tar­si yra at­si­lie­piama į vi­suo­me­nės ini­cia­ty­vą.

P. Urbšio motyvus prieš žiūrėkite čia.

2020 m. Gegužė mėn. 06 d., Trečiadienis

P. Urbšys: Baudžiamoji keršto akcija Prezidentui tęsiasi

LAT_teisėja.jpg

“Dek­re­tą dėl tei­sė­jos at­lei­di­mo ir sky­ri­mo į nau­jas pa­rei­gas pa­si­ra­šė 2019 m. gruo­džio 16 d. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė su­ge­bė­jo šį klau­si­mą vil­kin­ti ir po to mes Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je dėl šio pro­jek­to bal­suo­ti ga­lė­jo­me tik 2020 m. ba­lan­džio 21 d. Ar per tą lai­ką ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ne­ga­lė­jo su­vok­ti, kad yra tam tik­ras prieš­ta­ra­vi­mas, ku­ris da­bar bū­tent jai pa­rū­po? Ka­dan­gi nuo pat pra­džių rū­pė­jo nu­baus­ti Pre­zi­den­tą už jo ne­pa­klus­nu­mą, vis­kas bu­vo da­ro­ma, kad vil­kin­tu­me šio pro­jek­to pri­ėmi­mą”, - svarstant LAT teisėjos Sigitos Rudėnaitės klausimą Seime kalbėjo P. Urbšys

Pasisakymą svarstymo metu žiūrėkite čia.

2020 m. Gegužė mėn. 05 d., Antradienis

Prieštaringai vertinamas Širinskienės tyrimas dėl Landsbergių verslo skinasi kelią Seime

Po pusantrų metų vykusio tyrimo dėl galimo neteisėto poveikio politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams, Seime buvo pateiktos „valstietės“ Agnės Širiniskienės vadovaujamos komisijos išvados. Opozicijos ypač kritiškai vertinamos ir daug komentarų sulaukusios komisijos tyrimo išvados po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
Seimas po pateikimo pritarė išvadoms: už balsavo 55 Seimo nariai, prieš – 39, susilaikė – 10. Kontroversiškai vertinamo ir opozicijos kritikos sulaukusio tyrimo išvadose atspindimi trys parlamente įgyvendinto tyrimo epizodai: interesų grupių ir valstybės politikų siekiai paveikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) veiklą, politikų galimai darytas spaudimas Prokuratūros darbui bei galima privačių pensijų fondų įtaka Seimo nariams kreipiantis į Konstitucinį Teismą dėl Pensijų kaupimo įstatymo. Pastarajame atlikto tyrimo epizode komisijos akiratyje atsidūrė Gabrielius Landsbergis ir jo sutuoktinė Austėja Landsbergienė.
Konservatorius Jurgis Razma ironizavo, kad vietoj komisijos pateiktų išvadų reikėtų pažymėti, kad šiuo parlamentiniu tyrimu siekta tik kerštauti. „Mes, komisijos nariai, vykdydami valstiečių ir žaliųjų lyderių politinę užduotį subūrėme komisiją, siekdami ją išnaudoti kaip politinį įrankį kovoje su pagrindiniais priešais – konservatoriais. Taip pat siekėme atkeršyti mus palikusiam Povilui Urbšiui ir Viktorui Pranckiečiui. Pasirinkome epizodus, per kuriuos tikėjomės jiems įkąsti. Nieko mes neištyrėme ir daugiau mes taip nebedarysime“, – Seimo salėje neslėpdamas ironijos kalbėjo J. Razma
„Valstietės“ Agnės Širinskienės vadovauto parlamentinio tyrimo išvados nepagrįstos faktinės aplinkybėmis ir nešališkais duomenimis, teigia Generalinė prokuratūra. Generalinis prokuroras Evaldas Pašlis kreipėsi į Seimo valdybą ir prezidentą, kad kategoriškai nesutinka su išvadų projekto teiginiais. „(...) daugelis šio išvados projekto teiginių bei siūlymų nėra pagrįsti objektyvia ir išsamia nešališkų duomenų analize bei tiksliai nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis“, – teigiama prokuratūros pranešime.

A.Ufarto nuotr.
Skaitykite: https://www.delfi.lt

2020 m. Gegužė mėn. 05 d., Antradienis

Dėl LAT teisėjos Rudėnaitės atleidimo Seimas linkęs paprašyti KT išaiškinimo

Sigita Rudėnaitė ir Sigitas Gurevičius

Seimas linkęs kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) dėl teisėjos Sigitos Rudėnaitės atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigų, galutinis balsavimas dėl to numatomas ketvirtadienį.

Už tai po svarstymo antradienį balsavo 109 Seimo nariai, prieš buvo 1, susilaikė 16 parlamentarų.

Parlamentarai prašys KT ištirti, ar prezidento Gitano Nausėdos pernai gruodžio 16 d. dekretas, kuriuo teikta Seimui atleisti S. Rudėnaitę iš Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų, dar nepaskyrus AT pirmininke, neprieštarauja Konstitucijos nuostatoms, konstituciniams teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams, Teismų įstatymui.

Parlamentarai taip pat ketina paprašyti Konstitucinio Teismo ištirti, ar Seimo 2020 m. balandžio 21 d. priimtas nutarimas dėl S. Rudėnaitės atleidimo iš šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų neprieštarauja Konstitucijai, konstituciniams valdžių padalijimo, teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams, Teismų įstatymo nuostatoms.

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko Antano Matulo teigimu, etikos sargai mano, kad Seimas savo nutarimu galėtų atšaukti sprendimą dėl S. Rudėnaitės atleidimo nuo pat jo priėmimo datos. „Tikrai apgailestauju, kad nebuvo nueita tuo keliu greičiausiai ištaisant klaidą“,- per diskusiją Seime sakė A. Matulas.

Seimo narys Povilas Urbšys negailėjo kritikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, nes esą viskas buvo daroma, kad būtų vilkinamas šito projekto priėmimas. Jis taip pat įžvelgė keršto akciją, kuri, anot jo, orientuota į prezidento pažeminimą.

Nuotr. V.Jadzgevičiaus

Skaitykite:https://www.delfi.lt

2020 m. Gegužė mėn. 05 d., Antradienis

P. Urbšys: valdžios rūpinimasis žmonėmis nėra nei dovana, nei malonė. Tai yra pareiga

savivalda.jpg

Konstitucijoje nurodyta, kad valdžia rūpinasi žmonėmis. Tad jų darbas: ar tai būtų pensijų didinimas, ar Europinių projektų vykdymas, nėra nei dovana, nei malonė. Tai yra pareiga. 

P. Urbšio pasisakymą žiūrėkite čia.

2020 m. Gegužė mėn. 02 d., Šeštadienis

...

Sveikinimas_Mamoms.jpg

2020 m. Gegužė mėn. 01 d., Penktadienis

P. Urbšys kviečia Seimą atsigręžti į kultūros ir žiniasklaidos problemas

kultūra_ir_žiniasklaida.jpg

Seimo posėdyje P. Urbšys kvietė Seimą atsigręžti į kultūros ir žiniasklaidos problemas. “Jei­gu mes nu­spren­dė­me vis dėl­to tau­py­ti kul­tū­ros są­skai­ta, kad ga­lė­tu­me iš­si­va­duo­ti iš ko­ro­na­vi­ru­so pa­sek­mių, aš no­rė­čiau jums priminti V. Čer­či­lio fra­zę, kaip jis re­a­ga­vo į tai, kad pra­si­dė­jus ka­rui bu­vo pa­siū­ly­ta tau­py­ti kul­tū­ros są­skai­ta. Jis ta­da iš­kė­lė la­bai re­to­ri­nį klau­si­mą: o dėl ko ka­riau­si­me? Aš no­riu tą pa­tį klau­si­mą per­fra­zuo­ti: dėl ko mes va­duo­si­mės iš ko­ro­na­vi­ru­so, jei­gu kul­tū­rai bus iškelta kar­te­lė – tik iš­gy­ven­ti”,- kalbėjo P. Urbšys

P. Urbšio pasisakymą apie kultūros ir žiniasklaidos problemas žiūrėkite čia.

 

 

2020 m. Gegužė mėn. 01 d., Penktadienis

A. Širinskienei kritiką žėręs E. Gentvilas įsitikinęs – tyrimas dėl Landsbergių verslo yra kerštas

062840914-f15df95c-4e6c-4952-ae0c-41b0ef1b2a14.jpgŠią savaitę valstietės Agnės Širinskienės vadovaujama ir, kaip deklaruojama, neteisėtą įtaką bei poveikį Lietuvos politikams tirianti laikinoji Seimo komisija baigė darbą ir apibendrino išvadas.
Jose Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, politikės teigimu, pripažintas apsimelavusiu, Prokuratūra patyrusi politikų spaudimą. Dėl vieno tirto epizodo, kuriame figūruoja Gabrieliaus Landsbergio ir jo sutuoktinės verslas, kaip tvirtina valstietė, pritrūko medžiagos išvadai, tad patvirtintos tiesiog aplinkybės, kurias ketinama perduoti Valstybinės mokesčių inspekcijai (VMI).
Nors kontraversiškai vertintos ir opozicijos bei politikos apžvalgininkų kritikos daug susilaukusios komisijos darbu pati A. Širinskienė teigia esanti patenkinta, vienas šioje Seimo laikinojoje tyrimo komisijoje dalyvavęs narys – liberalas Eugenijus Gentvilas – net neabejodamas tvirtina, kad pasiekti rezultatai yra ne kas kita, kaip valstiečių suplanuoto keršto kampanija oponentams. Skepsio komisijos organizavimo idėjai nepaliovęs rodyti liberalas E. Gentvilas teigia, kad laikinosios komisijos darbe dalyvavo tik dėl to, kad matytų ir sektų, pasak jo, į beprasmių klausimų gvildenimą įsivėlusių parlamentarų darbą. Liberalo teigimu, komisijos pagrindinis užmojis – atsilyginti neįtikusiems politikams. Kaip Eltai teigė E. Gentvilas, tai, kad komisijos darbo rezultatai yra abejotinos vertė,s rodo ir jos organizuotų susirinkimų intensyvumas nuo praėjusių metų rudens.

Anot jo, komisijos darbo pradžioje kelti tikslai ištirti verslo struktūrų poveikį politiniams procesams ir politikams, netruko išsikreipti, valdantiesiems užsimojus dominuojamą komisiją panaudoti kaip sąskaitų suvedinėjimo įrankį su vienu ar kitu neįtikusiu politiku.  Jo teigimu, valdantieji tą darė atvirai, net nesileido į kalbas, kai buvo deklaruojami siūlymai į tyrimo radarą įtraukti valdančiajai daugumai mažiau patogius klausimus.
Skaitykite: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/

2020 m. Balandis mėn. 30 d., Ketvirtadienis

Saugumas užsimojo burti medicinos žvalgus

Reaguodamas į koronaviruso sukeltą krizę Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis užsimojo sukurti medicininę žvalgybą. Savo ruožtu parlamentaras Povilas Urbšys tokį ketinimą kritikuoja, įspėdamas, kad tai gali suklaidinti medikų bendruomenę, kuri pandemijos metu ir taip stipriai įsiaudrinusi. „Gali atrodyti, kad virš medikų iškeliamas Damoklo kardas“, - nuogąstauja parlamentaras.

Parlamentaras, anksčiau dirbęs specialiosiose struktūrose, sako, jog kiekvienais metais tarnybos teikdamos ataskaitas turėjo nors kartą paminėti, kad valstybei svarbu turėti veiksmingą krizių valdymo centrą, kuris galėtų prognozuoti būsimas grėsmes ir leistų joms iš anksto pasiruošti.
„Suomijos sveikatos apsaugos sistema buvo labiau pasirūpinusi medikais. O mūsų valdžia medikus plikomis rankomis metė prieš koronavirusą. Tad šiuo atveju gal reikėtų pradėti ne nuo parodomųjų viešųjų ryšių akcijų, kuriant sveikatos apsaugos žvalgybas.
Iš karto kyla klausimas, kas čia per žvalga, kuri bus infiltruojama į sveikatos apsaugos sistemą“, - svarsto P.Urbšys.
Parlamentaras sutinka, kad reikia stebėti, ką daro kitos valstybės, bet nereikia to daryti taip, jog iniciatyva būtų suprasta klaidingai.
„Man neaišku, kodėl reikia kurti specializuotą žvalgybinį padalinį, kai būtent šias funkcijas galima pavesti jau esamiems. Po kelių mėnesių kils naujas iššūkis, kuris bus susijęs su kokia nors žvėrių ar gyvulių epidemija, ką, bus kuriamas veterinarijos žvalgybos padalinys. Valstybės saugumo departamentas nesuvokia vieno dalyko, kad dabar, visuomenė, ypač sveikatos apsaugos sistemoje dirbantys žmonės, patiria įtampą ir jiems gali susidaryti įspūdis, kad virš jų galvų iškeliamas Damoklo kardas. Tai neigiamai paveiks šią visuomenės dalį. O kaip medikas gali žiūrėti į tai kitaip, jei jį, kaip minėjau, plikomis rankomis metė prieš koronavirusą ir dar pasakė, kad pats esi kaltas, jei neturi apsaugos priemonių. O dabar dar skelbiama, jog bus įsteigta žvalgyba, kuri stebės pro padidinamąjį stiklą, ar netarnauji piktam priešui. Ar dabar reikia tokiais dalykais užsiimti?“ - klausia Seimo narys.

Skaitykite: https://lsveikata.lt/

2020 m. Balandis mėn. 30 d., Ketvirtadienis

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis

vvsk_posėdis.jpg

Kviečiame susipažinti su balandžio 29 d. vykusiu nuotoliniu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžiu, kuriame buvo svarstomi Prokuratūros, Korupcijos prevencijos, Gyventojų turto deklaravimo bei kiti įstatymų pakeitimų projektai.

Žiūrėkite čia.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 4 iš 332