Naujienos

2014 m. Spalis mėn. 16 d., Ketvirtadienis

Ar valdžia gali sunaikinti žmogų?

Povilas Urbšys dalyvavo politinėje diskusijoje su Arnu Klivečka  „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje "Sąmokslo teorija".

Žiūrėkite: http://tv.lrytas.lt/?id=14134067261411781413

              http://tv.lrytas.lt/?id=14134067151411478263

2014 m. Spalis mėn. 16 d., Ketvirtadienis

XV MOKSLINĖ KONFERENCIJA „KELIONIŲ APRAŠYMAI KAIP EGODOKUMENTINIS PAVELDAS: NUO PANEVĖŽIO IKI PARYŽIAUS“

Spalio 15 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutu surengė mokslinę konferenciją, skirtą kelionių dokumentikai, „Kelionių aprašymai kaip egodokumentinis paveldas: nuo Panevėžio iki Paryžiaus“. Konferencija vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. 

Tai XV bibliotekos rengiama krašto kultūros istorijos, rašytinio paveldo tyrinėjimų konferencija, skirta autobiografinės raštijos pirmuoju asmeniu tyrinėjimui, aktualizavimui, sklaidai. Šių metų konferencijos darbas buvo skirtas kelionių aprašymų tyrimų teorinėms, istorinėms, socialinėms komunikacijos ir kitoms problemoms. Kelionių aprašymams, įvairiais aspektais susijusiems su Panevėžio regionu (Lietuvos Šiaurės Rytų teritorija) ir iš jo kilusiais žmonėmis.

Bibliotekos direktorė Rima Maselytė pristatė šią konferenciją ir bibliotekoje veikiančias parodas.

Povilo Urbšio vardu jo padėjėja perdavė sveikinimą visiems šio svarbaus metinio renginio dalyviams ir dėkojo už jų nuoširdaus, pasišventusio darbo dėka bibliotekoje sukauptą išminties, žinių, vertybių pasaulį, kuris kiekvienam yra prieinamas bei už iniciatyvas, atvirumą, kurių dėka bibliotekoje organizuojamuose renginiuose galime susitikti su mūsų Tautos turtu – šviesuoliais, įdomiais, kūrybingais žmonėmis. Seimo nario vardu bibliotekos direktorei įteikta simbolinė dovana.

Konferencijoje pranešimus perskaitė vienuolika įvairių Lietuvos mokslo ir kultūros įstaigų specialistų.

2014 m. Spalis mėn. 16 d., Ketvirtadienis

„BLYKSNIAI 2014“

Spalio 14 d.  Panevėžio fotografijos galerijoje atidaryta kasmetinė Panevėžio jaunųjų fotografų paroda „BLYKSNIAI 2014“. Parodos organizatorė ir kuratorė fotomenininkė Marija Čičirkienė visiems jos dalyviams įteikė lankstinukus. Seimo nario padėjėja Povilo Urbšio vardo palinkėjo jauniesiems menininkams įžvalgos ir kantrybės tęsiant pradėtus darbus!

Paroda eksponuojama Fotografijos galerijoje (Vasario 16-osios g. 11)

2014 m. Spalis mėn. 15 d., Trečiadienis

Tarptautinė konferencija „Telkiamės skurdo mažinti“

Spalio 15 d. Povilas Urbšys dalyvavo traptautinėje konferencijoje „Telkiamės skurdo mažinti“, kuri vyko Lietuvos Respublikos Prezidentūroje (Daukanto a. 3), Kolonų salėje.

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant kartu su Europos skurdo mažinimo tinklu (European Anti Powerty Network – EAPN). Renginys apibendrino dviejų Lietuvoje ir Europos šalyse įgyvendintų projektų rezultatus: 

• Lietuvos nevyriausybinių organizacijų atstovai pristatė parengtus pasiūlymus socialinei politikai tobulinti, kilusius organizacijoms dalyvaujant projekte „Telkiamės skurdo mažinti“, kuriuo siekiama sutelkti pilietinę visuomenę Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti;

• Lietuvos ir Europos šalių ekspertai skaitė pranešimus apie vienos iš galimų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemonių – minimalių pajamų užtikrinimo Europos Sąjungos šalyse galimybes, parengtas įgyvendinant tarptautinį projektą „Europos minimalių pajamų tinklas“ (European Minimum Income Network – ENIM).

 

2014 m. Spalis mėn. 15 d., Trečiadienis

Seimo Etikos ir procedūros komisiją palieka opozicijos atstovai

Šiandien, spalio 15 dieną, įvyko Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos narių Valentino Stundžio, Vytauto Juozapaičio ir Stasio Šedbaro spaudos konferencija „Seimo Etikos ir procedūrų komisijos veikla tampa parodija, diskredituojančia visą Seimą“.

Konferencijoje taip pat dalyvavo Mišrios Seimo narių grupės atstovas Povilas Urbšys.

Konferencijos metu buvo pranešta, kad Seimo Etikos ir procedūros komisiją palieka opozicijos atstovai: V.Stundys, S.Šedbaras, V.Juozapaitis, D.Teišerskytė, P.Urbšys.

Skaitykite: http://alkas.lt/

2014 m. Spalis mėn. 14 d., Antradienis

Prezidentės įsakymas sunaikinti

Praėjusią savaitę ant kilimėlio iškviestam naujajam energetikos ministrui Rokui Masiuliui prezidentė Dalia Grybauskaitė nurodė kovoti su šilumos tiekėjais. Tą patį vakar ji nurodė Konkurencijos tarybos vadovui Šarūnui Keserauskui. Šalies vadovė net viešai įvardija, su kuo konkrečiai reikia susidoroti.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/

2014 m. Spalis mėn. 13 d., Pirmadienis

Savivaldos „karaliukai“: kaip korupcija įtariama merė pasijautė auka

Piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir kyšininkavimu įtariama Artūro Zuoko vadovaujamos Lietuvos laisvės sąjungos vicepirmininkė Visagino merė Dalia Štraupaitė bando vaizduoti korupcijos tyrėjų auką. Tačiau aiškėja įtariamos korupcijos jos vadovaujamoje savivaldybėje tradicijos. 

Visagino merė šiuo metu gydosi ligoninėje ir dėl suėmimo bei prastų kalinimo sąlygų Lietuvai grasina Strasbūro teismais. Pati Visagino merė D. Štraupaitė įtariama nurodžiusi keliems savivaldybės darbuotojams darbo metu ir po jo atlikti įvairiausius darbus tiek jos bute, tiek sodyboje, tiek mamos ūkyje. Merė taip pat įtariama ir kyšininkavimu.

Skaitykite: http://www.alfa.lt/

2014 m. Spalis mėn. 11 d., Šeštadienis

Merai – dažnos „žuvys“ STT tinkluose

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nų aki­ra­ty­je at­si­dū­ru­sių me­rų dau­gė­ja, bet nu­teis­tų­jų gre­to­se – tik vie­nas ki­tas. Į ko­rup­ci­jos vo­ra­tink­lius įsi­pai­nio­ju­siems sa­vi­val­dy­bės va­do­vams po­li­ti­nė kar­je­ra ne­si­bai­gia. An­ti­ko­rup­ci­jos eks­per­tai nuo­gąs­tau­ja, kad vi­suo­me­nė vis la­biau to­le­ruo­ja su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sius po­li­ti­kus.

Prieš sa­vai­tę iš Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus iš­leis­ta pikt­nau­džia­vi­mu ir ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­ma nau­jai su­si­kū­ru­sios Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) vi­ce­pir­mi­nin­kė Vi­sa­gi­no me­rė Da­lia Štrau­pai­tė – ne vie­nin­te­lė sa­vi­val­dy­bės va­do­vė, ku­riai yra te­kę iš­mė­gin­ti kie­tą be­lan­gės gul­tą. Ry­ti­nės kra­tos na­muo­se, STT agen­tų apk­lau­sos ar net trum­pa „vieš­na­gė“ už gro­tų – po­ty­riai, ku­riuos per pa­sta­ruo­sius me­tus „iš­ban­do“ vis dau­giau sa­vi­val­dy­bių va­do­vų.

Skaitykite: http://lzinios.lt/

2014 m. Spalis mėn. 11 d., Šeštadienis

Kyšiai iki šiol legalūs

Pasirodo, Lietuvoje kyšiai yra įteisinti oficialiai. Nei Pelno mokesčio, nei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymuose nėra nuostatos, kad išlaidos, patirtos duodant kyšius pareigūnams, nėra pripažįstamos leidžiamais atskaitymais. Tačiau Finansų ministerija siūlo užlopyti šią absurdišką spragą.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/

2014 m. Spalis mėn. 11 d., Šeštadienis

„Veiklių moterų“ klubo renginys „Dėkoju Tau“

Panevėžio politikių klubas "Veiklios moterys", spalio 10 d. penktadienio vakarą sukvietė į Panevėžio dailės galeriją daug garbių miesto ir rajono žmonių į jau tradicija tampantį renginį "Dėkoju Tau". Šiemet dėkota senjorams, kuriuos už jų indėlį įvairiose gyvenimo srityse, pasiūlė bendruomenės, organizacijos ar kaimynai. "Veiklių moterų" klubo nominacijomis, už puoselėjamas vertybes, visuomeninę veiklą, gyvenimus, paaukotus kitiems, už užaugintus dorus Lietuvos piliečius, buvo apdovanota 40 dalyvių, tarp kurių- gydytojai, mokytojai, tautodailininkai ir kitų profesijų žmonės. Kartu su jais į šventę atvykę artimieji džiaugėsi ir sveikino savuosius. Darniai į renginio scenarijų buvo įpinti ir pagerbti kurčiųjų bendruomenės atstovai. Alfonsas Barauskas, Pilietinio judėjimo KARTU siūlymu, buvo nominuotas už dviračių transporto ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimą. Klubo prezidentė Danutė Kriščiūnienė, pati vedusi visą renginį, negailėjo kiekvienam nominantui gerų, kruopščiai parinktų žodžių. Oficialią renginio dalį vainikavo madų šou, o manekenėmis buvo pačios klubo moterys.

Šventėje dalyvavęs Povilas Urbšys, pasinaudodamas gražia proga, įteikė padėkos raštus panevėžiečiams, dalyvavusiems Baltijos kelio 25 -čiui skirtame dviračių žygyje Vilnius- Ryga- Talinas, kurių dauguma - jau senjoriško amžiaus. Tai - Virginija Berankienė, Vidmantas Kartanas, Vladas Tručinskas, Vidas Matulionis, Romas Alekna, Kastytis Kęstaitis, Algimantas Vilimas, Rimantas Narkūnas. Taip pat padėkos raštą įteikė D.Kiščiūnienei už galimybę išreikšti padėką bei pagarbą nusipelniusiems Panevėžio senjorams, už jiems parodytą dėmesį, paskatinimą ir paramą.

<< Pradžia < Ankstesnis 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 296 iš 348