Naujienos

2014 m. Spalis mėn. 14 d., Antradienis

Prezidentės įsakymas sunaikinti

Praėjusią savaitę ant kilimėlio iškviestam naujajam energetikos ministrui Rokui Masiuliui prezidentė Dalia Grybauskaitė nurodė kovoti su šilumos tiekėjais. Tą patį vakar ji nurodė Konkurencijos tarybos vadovui Šarūnui Keserauskui. Šalies vadovė net viešai įvardija, su kuo konkrečiai reikia susidoroti.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/

2014 m. Spalis mėn. 13 d., Pirmadienis

Savivaldos „karaliukai“: kaip korupcija įtariama merė pasijautė auka

Piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir kyšininkavimu įtariama Artūro Zuoko vadovaujamos Lietuvos laisvės sąjungos vicepirmininkė Visagino merė Dalia Štraupaitė bando vaizduoti korupcijos tyrėjų auką. Tačiau aiškėja įtariamos korupcijos jos vadovaujamoje savivaldybėje tradicijos. 

Visagino merė šiuo metu gydosi ligoninėje ir dėl suėmimo bei prastų kalinimo sąlygų Lietuvai grasina Strasbūro teismais. Pati Visagino merė D. Štraupaitė įtariama nurodžiusi keliems savivaldybės darbuotojams darbo metu ir po jo atlikti įvairiausius darbus tiek jos bute, tiek sodyboje, tiek mamos ūkyje. Merė taip pat įtariama ir kyšininkavimu.

Skaitykite: http://www.alfa.lt/

2014 m. Spalis mėn. 11 d., Šeštadienis

Merai – dažnos „žuvys“ STT tinkluose

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nų aki­ra­ty­je at­si­dū­ru­sių me­rų dau­gė­ja, bet nu­teis­tų­jų gre­to­se – tik vie­nas ki­tas. Į ko­rup­ci­jos vo­ra­tink­lius įsi­pai­nio­ju­siems sa­vi­val­dy­bės va­do­vams po­li­ti­nė kar­je­ra ne­si­bai­gia. An­ti­ko­rup­ci­jos eks­per­tai nuo­gąs­tau­ja, kad vi­suo­me­nė vis la­biau to­le­ruo­ja su­si­komp­ro­mi­ta­vu­sius po­li­ti­kus.

Prieš sa­vai­tę iš Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus iš­leis­ta pikt­nau­džia­vi­mu ir ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­ma nau­jai su­si­kū­ru­sios Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) vi­ce­pir­mi­nin­kė Vi­sa­gi­no me­rė Da­lia Štrau­pai­tė – ne vie­nin­te­lė sa­vi­val­dy­bės va­do­vė, ku­riai yra te­kę iš­mė­gin­ti kie­tą be­lan­gės gul­tą. Ry­ti­nės kra­tos na­muo­se, STT agen­tų apk­lau­sos ar net trum­pa „vieš­na­gė“ už gro­tų – po­ty­riai, ku­riuos per pa­sta­ruo­sius me­tus „iš­ban­do“ vis dau­giau sa­vi­val­dy­bių va­do­vų.

Skaitykite: http://lzinios.lt/

2014 m. Spalis mėn. 11 d., Šeštadienis

Kyšiai iki šiol legalūs

Pasirodo, Lietuvoje kyšiai yra įteisinti oficialiai. Nei Pelno mokesčio, nei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymuose nėra nuostatos, kad išlaidos, patirtos duodant kyšius pareigūnams, nėra pripažįstamos leidžiamais atskaitymais. Tačiau Finansų ministerija siūlo užlopyti šią absurdišką spragą.

Skaitykite: http://www.respublika.lt/

2014 m. Spalis mėn. 11 d., Šeštadienis

„Veiklių moterų“ klubo renginys „Dėkoju Tau“

Panevėžio politikių klubas "Veiklios moterys", spalio 10 d. penktadienio vakarą sukvietė į Panevėžio dailės galeriją daug garbių miesto ir rajono žmonių į jau tradicija tampantį renginį "Dėkoju Tau". Šiemet dėkota senjorams, kuriuos už jų indėlį įvairiose gyvenimo srityse, pasiūlė bendruomenės, organizacijos ar kaimynai. "Veiklių moterų" klubo nominacijomis, už puoselėjamas vertybes, visuomeninę veiklą, gyvenimus, paaukotus kitiems, už užaugintus dorus Lietuvos piliečius, buvo apdovanota 40 dalyvių, tarp kurių- gydytojai, mokytojai, tautodailininkai ir kitų profesijų žmonės. Kartu su jais į šventę atvykę artimieji džiaugėsi ir sveikino savuosius. Darniai į renginio scenarijų buvo įpinti ir pagerbti kurčiųjų bendruomenės atstovai. Alfonsas Barauskas, Pilietinio judėjimo KARTU siūlymu, buvo nominuotas už dviračių transporto ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimą. Klubo prezidentė Danutė Kriščiūnienė, pati vedusi visą renginį, negailėjo kiekvienam nominantui gerų, kruopščiai parinktų žodžių. Oficialią renginio dalį vainikavo madų šou, o manekenėmis buvo pačios klubo moterys.

Šventėje dalyvavęs Povilas Urbšys, pasinaudodamas gražia proga, įteikė padėkos raštus panevėžiečiams, dalyvavusiems Baltijos kelio 25 -čiui skirtame dviračių žygyje Vilnius- Ryga- Talinas, kurių dauguma - jau senjoriško amžiaus. Tai - Virginija Berankienė, Vidmantas Kartanas, Vladas Tručinskas, Vidas Matulionis, Romas Alekna, Kastytis Kęstaitis, Algimantas Vilimas, Rimantas Narkūnas. Taip pat padėkos raštą įteikė D.Kiščiūnienei už galimybę išreikšti padėką bei pagarbą nusipelniusiems Panevėžio senjorams, už jiems parodytą dėmesį, paskatinimą ir paramą.

2014 m. Spalis mėn. 10 d., Penktadienis

P. Urbšys priims gyventojus

Spalio 13 d., pirmadienį, 14.00 val. Povilas Urbšys priims miesto gyventojus Panevėžyje (Topolių g. 12, 46 kab.).

2014 m. Spalis mėn. 10 d., Penktadienis

Tautodailininkė Elena Rimkienė pristatė „Išsiuvinėtus kelionių įspūdžius“

Spalio 9 d. Parko bibliotekos senjorų klube „Pabūkime kartu“ vyko susitikimas su tautodailininke Elena Rimkiene „Išsiuvinėti kelionių įspūdžiai“, kurio metu dailininkė pristatė savo siuvinėtus paveikslus, o žiūrovės buvo kviečiamos atspėti, kokia šalis vaizduojama jos darbuose, žadant apdovanoti sumaniausias.

Pomėgį rankdarbiams Elena Rimkienė sakosi perėmusi iš savo senelių ir tėvų šeimų, kurioje ir vyrai, ir moterys skaptavo, pynė, nėrė, mezgė, siuvinėjo ar kitaip kūrė. Ji pirmuosius bandymus siuvinėti mena nuo šešerių metų amžiaus, vėliau - mokykloje. Auginant šeimą, tam nebeliko laiko. Pomėgį siuvinėti atnaujino prieš 20 metų.

Skaitykite daugiau...

2014 m. Spalis mėn. 09 d., Ketvirtadienis

Konferencijoje „Vietos savivaldai - 95“ diskutuota kaip padidinti žmonių pasitikėjimą savivalda

Spalio 8 d. Panevėžio miesto savivaldybės 2 aukšto salėje vyko konferencija „Vietos savivaldai - 95“, inicijuota istoriko, miesto Tarybos nario Juozas Brazausko, kurioje dalyvavo Seimo nariai Algis Strielčiūnas, Povilas Urbšys, Panevėžio miesto meras, miesto bendruomenių organizacijų atstovai ir kai kurie seniūnaičiai. Konferencijoje diskutuota apie dabartines savivaldos problemas.

J. Brazauskas perskaitė pranešimą apie Lietuvos savivaldybių istorinę raidą. A. Strielčiūnas supažindino su naujai priimtais įstatymais, susijusiais su tiesioginiais mero rinkimais ir apžvelgė bendrą seniūnijų veiklos situaciją Lietuvos savivaldybėse, pabrėždamas, kad Klaipėdoje, Panevėžyje, Visagine, Neringoje miestų tarybos nėra įsteigusios seniūnijų. Seimo nariai P. Urbšys ir A. Strielčiūnas akcentavo seniūnijų įsteigimo būtinybę. P. Urbšys pažymėjo, kad seniūnijos sustiprintų vietos bendruomenių ir seniūnaičių veikimą bei priartintų savivaldą prie gyventojų, todėl paragino Panevėžio mieste pradėti diskutuoti dėl seniūnijų įsteigimo ir šią nuostatą buvo pasiūlyta įrašyti į konferencijos rezoliuciją. Džiugu, kad į tai reagavo Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius bei nusprendė dėl seniūnijų įsteigimo inicijuoti Panevėžio gyventojų apklausą. P. Urbšys sakė tikintis, kad tai nebus eilinė mero viešųjų ryšių akcija daryti apklausą dėl apklausos, o iš tikrųjų bus ryžtasi iš esmės spręsti klausimą, padidinantį žmonių pasitikėjimą savivalda.

2014 m. Spalis mėn. 09 d., Ketvirtadienis

Apsilankymas Panevėžio miesto nuotekų valykloje

UAB "Aukštaitijos vandenys" kvietė Povilą Urbšį spalio 8 d. apsilankyti Panevėžio miesto nuotekų valykloje. Seimo nario padėjėja išklausė "Aukštaitijos vandenys" generalinio direktoriaus įmonės veiklos pristatymą, susipažino su įdiegtomis naujovėmis bei su projekto eiga. Vadovas paaiškino projekto pridavimo termino atidėjimo priežastis ir paprašė Seimo nario prisidėti prie džiovinto dumblo realizacijos paieškų.
Skaitykite daugiau:
http://www.paninfo.lt

2014 m. Spalis mėn. 09 d., Ketvirtadienis

P. Urbšys Seime susitiko su " Panevėžio bočių" draugijos nariais

Spalio 9 d.  P. Urbšys  organizavo "Panevėžio bočių" draugijos narių kelionę į Lietuvos Respublikos Seimą. Panevėžio senjorai susipažino su Seimo darbu, dalyvavo Seimo plenariniame posėdyje. Apžiūrėję Seimą, senjorai  susibūrė Kovo 11-osios salėje pokalbiui su P. Urbšiu. Pokalbio metu panevėžiečiai domėjosi įstatymų priėmimo procedūromis, sumažintų pensijų sugrąžinimo klausimais ir kt.

<< Pradžia < Ankstesnis 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Sekantis > Pabaiga >>
Puslapis 291 iš 342